Home

Prop sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslag, del 1 av 2, förord, innehållsförteckning och kapitel 1-8, prop. 2008/09:150 (pdf 2 MB) Offentlighets- och sekretesslag, del 2 av 2, kapitel 9-14, bilaga 1-10, utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 5 mars, rättsdatablad, prop. 2008/09:150 (pdf 2 MB Prop. 2008/09:150 2 I lagens fjärde-sjätte avdelningar anges sist i respektive kapitel i vilken bestämmelser i sekretesslagen och vice versa (bilagorna 7-8). Offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2009. Prop. 2008/09:150 3

Offentlighets- och sekretesslag 2008/09:150 sekretesslagens 2009. uppfinningar, konstnärliga åtgärder, och anhållna andra fartyg, regionala neringen, bostadsräkning Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag Prop. 2018/19:61 Publicerad 09 april 2019 Regeringen föreslår att offentlighets- och sekretesslagen ändras när det gäller sekretess i ärenden om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag

Offentlighets- och sekretesslag - Regeringen

 1. Prop. 1981/82:186 Regeringens proposition 1981/82:186 om ändring i sekretesslagen (1980:10(1), m. m.; beslutad den 4 mars 1982. Regeringen föreslår riksdagen all anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN CARL AXEL PETRI Propositionens huvudsakliga innehål
 2. I denna proposition föreslås att en hänvisning i 6 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen till den tidigare förvaltningslagen ändras så att den hänvisar till motsvarande bestämmelser i den nuvarande förvaltningslagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019
 3. Prop. 2008/09:150: Paragrafen innehåller inledningsvis en definition av begreppet sekretess som motsvarar den definition som finns i 1 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen. Sekretess innebär förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt
 4. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad

Regeringens proposition 2008/09:150 - Regeringskanslie

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER. 1 kap. Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar För att det ska bli lätt att jämföra den nya lagen med sekretesslagen har två jämförelsetabeller bifogats propositionen i vilka det anges vilka bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som motsvaras av vilka bestämmelser i sekretesslagen och vice versa och Prop. 2008/09:150. 3. verksamhet enligt lagen.

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar Prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare 1 Prop. 1979/80:2 Del A s. 70 2 Prop. 1975/76:160 s. 134 f. 3 1 kap. 8 § första stycket sekretesslagen 4 1 kap. 9 § sekretesslagen 5 1 kap. 8 § andra stycket sekretesslagen Sida 7 Ny dataskyddslag Prop. 2017/18:105 Publicerad 20 februari 2018 Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs

Offentlighets- och sekretesslag Proposition 2008/09:150

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning

 1. Prop. 1980/81:28 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäkringen. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 2. I förarbetena till den tidigare sekretesslagen beskrivs begreppet men så här (prop. 1979/80:2 Del A s. 83): I första hand åsyftas sådan skador som att någon blir utsatt för andra missaktning, om hans personliga förhållanden blir kända
 3. Prop. 1989/90:6 med förslag till ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160), sekretesslagen (1980:100), lagen (1982:80) om anställningsskydd m.m. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 4. Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s1
 5. Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag. Länk huvuddokument. För att det ska bli lätt att jämföra den nya lagen med sekretesslagen har två jämförelsetabeller bifogats propositionen i vilka det anges vilka bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som motsvaras av vilka bestämmelser i sekretesslagen och vice versa.
 6. Skillnaden mellan stark och svag sekretess bör inte överdrivas. Redan i samband med sekretesslagens ikraftträdande år 1981 klargjordes i förarbetena innebörden av begreppet men (prop 1979/80:2 s 83 f). Under de år som följt har även i rättspraxis menbegreppet klarlagts och de oklara situationerna är i praktiken begränsade

Prop. 2015/16:20 4 2 Lagtext Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs att 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 19 kap. 3 § Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling Prop. 2015/16:20 Publicerad 01 oktober 2015 · Uppdaterad 05 oktober 2015 Med anledning av att Försvarsexportmyndigheten ska avvecklas den sista december 2015, behöver vissa ändringar göras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, förkortad OSL)

om ändring i sekretesslagen (1980:100), m

Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen Vi kan dock lämna ut data från våra register för forskningsändamål genom ett undantag i offentlighets- och sekretesslagen. En sekretessprövning tar sitt avstamp i offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordning (EU) 2016/679 samt etikprövningslagen och syftar till att värna den personliga integriteten hos forskningspersonerna I förarbetena till bestämmelserna i 8 kap. 6 och 7 §§ sekretesslagen (prop. 1988/89:131 s. 11 f.) anges att utvecklingen visat att det fanns ett behov av att kunna låta uppgifter lämnas ut även när missförhållandena hos ett företag inte var av så allvarlig karaktär att utlämnande kunde ske med stöd av 1 kap. 5 § sekretesslagen

prop. 2017/18:105 s. 40-43 - överväganden kring dataskyddsförordningen och dataskyddslagens förhållande till offentlighetsprincipen prop. 1979/80:2 del A s. 241-242 - förarbetena till gamla sekretesslagen angående vilken utredning krävs vid sekretessprövning enligt dåvarande motsvarigheten till 31 kap. 16 § OSL avseende enskildas affärsförbindelser med myndighete Prop, 1979/80:2 s 89 ff Proposition 1980-01-01 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1980-01-01 Organisationer: Offentlighets- och sekretesslagen - 8 kap 1 § Sekretess mellan myndigheter. Allmän motivering till dåvarande 1 kap 3 § SekrL (motsvarar 8 kap 1 § OSL) Prop. 1997/98:10 8 2.3 Förslag till lag om ä ndring i sekretesslagen (1980:100) Hä rigenom föreskrivs att 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 § nsekretesslage (1980:100)1 skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 kap. 1 §2 Sekretess gä ller för uppgift som hä nför sig till 1. förundersökning i brottmål Prop. 2012/13:182 6 2.2 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs att 10 kap. 26 § och 22 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse

Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen Prop

 1. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL (Prop. 2008/09: 150) OSL reglerar såväl tystnadsplikten i det allmännas verksamhet som handlingssekretessen och anknyter därmed både till RF:s yttrandefrihetsskydd och till TF:s regler om allmänna handlingar. Observera att tystnadsplikt kan gälla äve
 2. Prop. 2007/08:116 7 2.2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Härigenom föreskrivs att 9 kap. 19 § och 14 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100) TPF 1 FPT ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 9 kap. 19 § TPF 2 FPT Sekretess gäller hos Kronofog-demyndigheten i mål eller ärend
 3. översyn av bestämmelsen i 9 kap. 22 § sekretesslagen Del av en rad förändringar som föreslås samtidigt i Prop 2016/17: 208. Se också lagrådsremiss Mycket lite diskussion, inte i remisserna och inte heller i riksdagen. Tycks finnas konsensus om behovet av denna sekretessregel
2007/08:SoU16 Patientdatalag m

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Lagen

Det skulle kunna vara myndighetens egen personal. Men uttalanden i förarbetena talar för att det är allmänheten som avses. I propositionen till den tidigare sekretesslagen står det att en myndighet ska hålla handlingarna så ordnade att den utomstående själv kan skaffa sig en överblick över dem (prop. 1979/80:2 del A, s 355) I prop. 1981/82:186 anfördes bl.a. att förutsättningarna för statistiksekretess är att en sådan särskild verksamhet som avses i offentlighets- och sekretesslagen. Sådan verksamhet kan t.ex. anses föreligga om den nämnd som skal omfattats av regleringen i 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100), dvs. nuvarande 24 kap. 8 § OSL och därmed skulle det inte heller ha blivit aktuellt med en skadeprövning. Genom en lagändring som följde på a. prop. togs undantaget för företagsregistret, som tidigare omfattats av ett omvänt skaderekvisit, bort Prop. 2016/17:7 2 De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. I propositionen föreslås dessutom en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med anledning av förslaget att införa ett system med tonnagebeskattning

Offentlighets- och sekretesslagen - Wikipedi

Prop. 2004/05:84 2.2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)1 dels att bilagan till sekretesslagen skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 47 §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 7 kap. 47 I den ovan nämnda lagrådsremissen ingick bl.a. ett förslag om en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, med anledning av den nya förvaltningslagen (2017:900), som har trätt i kraft den 1 juli 2018 (prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2) Prop. 2017/18:43 4 2 Lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 36kap. 5 a §, och närmast före 36 kap. 5 a § e Prop. 1997/98:9 6 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ä ndring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter, 2. lag om ä ndring i folkbokföringslagen (1991:481), 3. lag om ä ndring i förä ldrabalken, 4. lag om ä ndring i sekretesslagen (1980:100), 5 Bestämmelsen i 9 kap. 9 § sekretesslagen upphävdes, sedan de allmänna advokatbyråerna lagts ned, i de delar som avsåg advokater och den avser numera enbart notarius publicus. I lagstiftningsärendet anmärks att ändringen enbart är redaktionell (prop. 1999/2000:26 s. 45). Bestämmelsen är numera överförd till 4

1 Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292. 2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2018/822. Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Prop. 1979/80:80 1 Ftirslag till Lag om ändring i giftermålsbalken 1 liirigcnom föreskrivs att 15 kap.(1 * giftcrmiHshalkcn 1 skall upphiira att giilla vid utg{mgen av år 1980. ! Balken 1>mtryck1 1978:854. 2 Fiirslag till Lag om ändring i föräldrabalke Prop, 2001/02:191 s 31 f Proposition 2003-06-19 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 2003-06-19 Organisationer: Förvaltningslagen (FL) - 8 § Offentlighets- och sekretesslagen - 6 kap 4 § Offentlighets- och sekretesslagen - 6 kap 5 § Offentlighets- och sekretesslagen - 8 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen - 10 kap 28 § Upplysningsskyldighet mellan myndigheter Prop, 1990/91:14 s 84 ff Proposition 1990-10-04 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1990-10-04 Organisationer: Offentlighets- och sekretesslagen - 25 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen - 25 kap 10 § Offentlighets- och sekretesslagen - 26 kap 1 § Socialtjänstlagen - 5 kap 5 § Den kommunala hälso- och sjukvården tillhör i sekretesshänseende samma verksamhetsområde.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 7 maj 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 3 och 3 a §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a § Prop. 1984/85:52 Förslag till Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Härigenom föreskrivs att 7 kap. 14 §, 8 kap. 9 §samt Y kap. Il och 18 §§ sekretesslagen (l 980: 100)1 skall ha nedan angivna lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 7 kap. 14* Sekretess gäller för uppgift som rör utlänning, om det kan antas att röjand Förarbeten: Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279, EGTL157/1995 s1, EGTL184/1998 s40, EGTL14/2000 s2 OSL Offentlighets- och sekretesslagen. Prop. Regeringens proposition . RFFS Riksförsäkringsverkets författningssamling . RPSFS Rikspolisstyrelsens författningssamling . RÅ Regeringsrättens årsbok . SFS Svensk författningssamling . SkolL Skollagen . SFB Socialförsäkringsbalken . SoL Socialtjänstlagen . SoF Socialtjänstförordninge

Offentlighets- och sekretesslag lagen

3 Generalklausulen i sekretesslagen 14:3 och dess förhållande till andra sekretessbestämmelser I sekretesslagens 14 kapitel återfinns bl a undantag från stadgandet i 1:3 att sekretess gäller även mellan myndigheter. I 3 § har införts en generalklau­ sul som syftar till att främst komplettera de övriga bestämmelserna. De I förarbetena till LSS (prop.1992/93:159) anfördes i motiven till tillägget i 7 kap. 4 § sekretesslagen att verksamhet enligt LSS står socialtjänsten nära och att syftet med tillägget var att, vad gäller sekretess, jämställa verksamhet enligt LSS med socialtjänst (a. prop. s. 206). Av 1 kap. 3 § sekretesslagen framgår att. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 17 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretess- lagen (2009:400) ska ha följande lydelse Begreppet men har i sekretesslagen en mycket vidsträckt innebörd och tar framför allt sikte på de olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut (jfr prop. 1979/80: 2. Del A s. 83 ). Med men anses sådant som att någon blir utsatt för andras missakt Prop. 2015/16:175 6 2.2 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs att 27 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 27 kap. 7 § Sekretessen enligt 1, 3 och 4 §§ hindrar inte att uppgift lämnas till e

Video: Sekretesslag (1980:100) Svensk författningssamling 1980

1 Prop. 2019/20:102, bet. 2019/20:KU24, rskr. 2019/20:247. 2 Senaste lydelse 2017:1076. SFS 2020:327 Publicerad den 21 maj 2020. Created Date: 5/18/2020 9:11:26 AM Title: Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Förslag att offentlighets- och sekretesslagen ändras när det gäller sekretess i ärenden om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Det gäller även angående bidrag till reparationer och i ärenden om bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation.Sekretessen ska gälla för uppgift om en enskilds person Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2019 i Offentlighets- och sekretesslagen. Djurens Rätt och Svenska Kattskyddsförbundet (Svekatt) föreslog att lagen, som vi kallar lex Maja, skulle införas efter att katten Maja i juni 2016 svalt ihjäl ensam i en lägenhet efter att hennes matte åkt in på sjukhus

Prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. Sören ..

Hej, När en enskild ska anses ha trätt i affärsförbindelse med en myndighet berörs inte närmare i förarbetena till 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen ().Enligt Justitiekanslern (JK) bör det endast krävas att ett anbud lämnas in till en upphandlande myndighet för att den enskilde ska anses ha trätt i affärsförbindelse med myndigheten 1 Prop. 2019/20:57, bet. 2019/20:FiU27, rskr. 2019/20:182. SFS 2020:143 Publicerad den 20 mars 2020. Created Date: 3/16/2020 3:03:37 PM Title: Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretessla- gen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 23 kap. 2 a §, av följande lydelse

1 Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300. 2 Senaste lydelse 2012:920. SFS 2020:452 Publicerad den 6 juni 2020. Created Date: 6/4/2020 11:41:41 AM Title: Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. prop. 1979/80:2 s. 241 Enligt sekretessbestämmelsen i 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess för enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 30 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m. Prop. 2008/09:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 september 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det ska bli möjligt att utfärda s.k. elektronisk

Ny sekretesslag lagen

OSL offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) prop. proposition PUL personuppgiftslagen (1998:204) RF regeringsformen . RÅ Regeringsrättens årsbok . SKL Sveriges Kommuner och Landsting . SKOLFS Skolverkets Författningssamling . SOU Statens offentliga utredningar . Förkortningar SOU 2015. Medlaren har tystnadsplikt i fråga om uppgift som part har lämnat i samband med medlingen, om parten har gjort förbehåll om det (2 kap. 1 § och 36 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400] och prop. 2010/11:128 s. 72f.) 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden på grund av enskildas affärsförbindelser med myndighet; prop. 1979/80:2 s. 241 - ledning kring hur myndigheten ska resonera kring en anbudsgivares begäran om sekretes Användning av upphovsrättsligt skyddat material från myndigheter . Av verksjuristen M ATTIAS C ARLQUIST. Handlingsoffentligheten enligt tryckfrihetsförordningen ger åtkomsträtt även till material som är upphovsrättsligt skyddat. Hur sådant material får an vändas efter ett utlämnande är emellertid inte alltid lätt att avgöra. Den upphovsrättsliga regleringen är komplicerad

Ny dataskyddslag Prop

 1. prop. 2001/02:142 s. 31 - skrivningen i offentlighets- och sekretesslagen motsvarar vad som gällde enligt sekretesslagen; prop. 2008/09:150 - förarbetena till offentlighets- och sekretesslagen. Uppdaterad: den 13 november 2019 Med vänlig hälsning
 2. offentlighets- och sekretesslagens mening, om tjänsteleverantören och dennes personal inte får ta del av eller vidarebefordra uppgifterna och omständigheterna i övrigt med-för att det är osannolikt att detta ändå sker. För ett utvecklat resonemang, se eSams Vägledning om outsourcing, avsnitt 3.4. 1 Prop. 1979/80:2 Del A s. 119
 3. ska skräppost

Offentlighets- och sekretesslagen - Karnov Grou

 1. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 §, 15 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 21 kap. 6 §, 25 kap. 11 §, 27 kap. 1 §, 30 kap. 25 §, 31 kap. 3 §, 37 kap. 5 §
 2. ring (prop. 1997/98:44 s. 2, 112 och 146). Någon saklig ändring av bestämmelsen synes därmed inte ha varit avsedd. Den nya lydelsen av 9 kap. 7 § SekrL överens-stämde med den utformning 40 kap. 5 § OSL senare fick, utom i ett avseende. I 9 kap. 7 § SekrL fanns ett kommatecken, placerat omedelbart före uttrycket för upp
 3. dåvarande sekretesslagen (1980:100). Regeln om verkan av samtycke ger upphov till ett ganska 1 Prop. 1979/80:2 Del A, s. 330. 2 2 Samtycke från enskild att efterge sin sekretess 2.1 Rätten att lämna sekretesskyddade uppgifter till annan enskild eller myndighe
 4. SVAR Hej Den proposition som ligger till grund för ändringarna i sekretesslagen som trädde i kraft 1 oktober 2006 är prop. 2005/06:161 Propostionen behandlar bland annat förslag till tre nya generellt tillämpliga sekretessbestämmelser till skydd för känsliga uppgifter om enskilda samt nya sekretessbrytande regler avseende dels visst uppgiftslämnande från hälso- och sjukvården och.
 5. Promemoria . 2011-05-19 . PM om ändringar i dels offentlighets- och . sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641

Förstärkt sekretess för offentliganställda - men gäller

I offentlighets- och sekretesslagen finns sekretess till skydd för enskilda personer i verksamhet som avser bland annat sjukvård, se Offentlighets- och sekretesslagen 25 kap 1 § st 1 (här). Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden Prop. 1990/91:141 Om rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m. Prop. 1990/91:181 Om sjuklön m.m. Prop. 1992/93:31 Om ändrad sjukersättning m.m. Prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta Prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m

Hej, Vi håller på att skriva en central elevhälsoplan. Vid informationsmötet med rektor kom frågan upp när samtycke av vårdnadshavare behövs för att lämna information. Krävs samtycke från förskola 1-5 år till förskoleklass och från åk 9 till gymnasiet? Hälsningar till offentlighets- och sekretesslagen är dock sådana handlingar allmänna (prop. 2001/02:191 s. 98, se även prop. 1993/94:9 s. 136). 18. I det nu aktuella fallet är det fråga om enskilda donationsstiftelser med anknuten förvaltning. Stiftelserna saknar således egna styrorgan och beslutsbefogenheterna tillkomme Sekretesslagen 7:16 och behandling f r marknadsf rings ndam l. Ur Lov&Data nr 68 (december 2001) s. 12-13. Ett bolag som s lde foderprodukter ans gs kunna behandla personuppgifter avseende mj lkproducenter efter en intresseavv gning (10 f personuppgiftslagen)

Förskolegaranti | lagen

Prop. 2019/20:105 6 2 Lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)1 dels att 21 kap. ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 och 12 §§, 2 kap. 2, 3, 13, 18, 20 och 26 §§, 3 kap. 13 §, 4 kap. 16 §, 5 kap. 5, 17, 19 och 22 §§, 15 kap. 14 §, 18 kap. 13 §, 20 kap 2 Prop. 2009/10:149 En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor s. 70. 3 Kommissionens rekommendation av den 11 mars 2005 om den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (2005/251/EG), OJ L 75, 22.3.2005, s. 67-77, beaktandesats 8 I framställan föreslås en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om att inspelningar från arbetsplatser inom civil luftfart Regeringen var, i den efterföljande propositionen (prop. 1993/94:165 s 59 ff) av samma uppfattning. Man konstaterade att exempelvis piloters intresse av sekretess är förståeligt,. prop 2009/2010: 165. Elevhälsa: 2 kap. 25 och 26 §§ skollagen Överlåtande av medicinska insatser: 23 kap. 9 § skollagen Tystnadsplikt: 29 kap. 14 § skollagen Sekretess: 23 kap. 2 §, 25 kap. 1 § och 13 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen träder i kraft den 1 juli 2011 Etikett: prop. 2012/13:115 Hade rätt att få ut delar av övervakningsfilm En person begärde hos Gävle tingsrätt att få ta del av och på egen hand dokumentera film från övervakningskameror i tingsrättens lokaler som visade hela händelseförloppet då han besökte tingsrätten för att ta del av handlingar

10 Jfr. 14 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). 11 Prop. 1988/89:67 s. 38, prop. 2008/09:150 s. 370-371. 5 journaluppgifter som rör ett underårigt barn och bestämma, i enlighet med 12 kap. 2 §, om andra personer ska få ta del av uppgifterna i journalen Prop. Proposition RB Rättegångsbalken (1942:740) RF Regeringsformen RH Rättsfall från hovrätterna RÅ Regeringsrättens årsbok SekrL Sekretesslagen (1980:100) SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOU Statens offentliga utredningar SoU Socialutskotte Offentlighets- och sekretesslagen. Etikett: prop. 2016/17:208 Namnen på avstängda var offentliga. En journalist hade rätt att få ut namnen på de tre anställda vid Region Stockholm som vid tillfället var avstängda från sin arbeten. Det slog kammarrätten fast i den här domen

offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8 § (2009:400) Undertecknad har för mottagarens räkning tagit del av och läst Information om sekretessprövningen vid utlämnande av SCB:s statistikpaket från SCB. [ ] Mottagaren har en sådan särskild verksamhet som avser fram-ställning av statistik som avses i 24 kap. 8 § OSL Prop. 2010/11:164 11 En vara som uppfyller en svensk standard som överför en Europa-standard . skall. anses säker i fråga om sådana risker som omfattas av standarden, om . Europeiska ge-menskapernas kommission. enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän pro Prop. 2015/16:148 8 2.3. Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs att det i - och sekretesslagen offentlighets (2009:400) ska införas en ny paragraf, 34 kap. 1 a §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 34 kap. 1 a § Under motsvarande förutsätt området, både från när Sekretesslagen (1980:100), SekrL, var i kraft och från dagens reglering i och med OSL. Jag har med den här uppsatsen velat ge en klarare bild av hur avvägningen mellan barnets och vårdnadshavarens intressen görs, när uppgifter som barnet lämnat till en myndighet omfattas av sekretess 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre- tesslagen (2009:400

uppgifter inom samordningsförbundens verksamhet inte behövdes (prop. 2002/03:132 s. 61). För uppgifter som förekommer i ett samordningsförbunds verksamhet gäller därmed enbart allmänna sekretessbestämmelserna i 21 kap. offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Den sekretess som gäller fö (Prop. 2012/13:94 s. 12 och prop. 2007/08:1, utgiftsområde 9, s. 147). Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd under första halvåret 2013 beaktas ar-betsinkomster över ett halvt prisbasbelopp intjänade sedan kalenderårets början medan inkomster intjänade under det andra halvåret bedöms i förhållande till ett helt prisbas HFD 2013 ref 73 Ett syskonbarn har i visst fall ansetts ha insynrätt enligt 16 kap. 7 § föräldrabalken. (Mål nr 4336-13) Lagrum: 32 kap. 4 § och 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); 16 kap. 7 § föräldrabalke Sekretesslagen sätter begränsningar i denna rätt på så sätt att myndigheten vid en förfrågan om utlämnande av en handling som omfattas av sekre- Enligt förarbetsuttalanden i prop. 1987/88:124 definieras närmaste släktingar som barn, föräldrar och syskon

I offentlighets- och sekretesslagen har bl.a. införts bestämmelser om skydd för uppgifter om SvJT 2017 s. 152 Av: M onica H all och B engt B illquis Bestämmelsen i 9 kap. 9 § sekretesslagen upphävdes, sedan de allmänna advokatbyråerna lagts ned, i de delar som avsåg advokater och den avser numera enbart notarius publicus. I lagstiftningsärendet anmärks att ändringen enbart är redaktionell (prop. 1999/2000:26 s. 45). Bestämmelsen är numera överförd til Av förarbetena till sekretesslagen framgår vidare att det för bedömningen av sekretessfrågan i princip saknar betydelse att den vars personliga förhållanden berörs i en allmän handling har avlidit (prop. 1979/80:2 Del A s. 84-85)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Proposition 2015/16:20 Regeringens proposition 2015/16:20 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen Prop. med anledning av Försvarsexportmyndighetens 2015/16:20 avveckling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Prop. 2002/03:40 7 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om elcertifikat, 2. lag om ändring i utsökningsbalken, 3. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979), 4. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 5. lag om ändring i ellagen (1997:857)

OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Prop. Proposition SkolL Skollagen (2010:800) SFB Socialförsäkringsbalken SoL Socialtjänstlagen (2001:453) Vägledning 2018:4 Version 3 7 (88) Sammanfattning . Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan få omvårdnadsbidrag 2 Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen, (1 jan. 2020,Version 21, JUNO ), kommentaren till 24 kap. 8 §. 3 Se prop. 2000/01:27 s. 57 4 Dnr 2019/3244, beslutad den 11 september 2019. Att SCB ska ha en sekretesspolicy följer av princip 5.4 i Riktlinjer för europeisk statisti

Domstol Regeringsrätten Avgörandedatum 2007-03-26 Målnummer 6165-05 Lagrum 7 kap. 1 § och 14 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) Litteratur Prop. 1980/81:20 s. 1 och 19-2 gen sekretesslagen (1980:100). •nd gr det inte att f svar p alla frgor enbart genom att studera sekretesslagen. Det finns t.ex. tskilliga fıreskrifter om uppgiftsskyldighet i andra 1 Prop 1981/82:186 s 45 f. 6 av synnerlig vikt att uppgiften hlls hemlig Proposition 2019/20:173 Regeringens proposition 2019/20:173 Några sekretessfrågor på Prop. finansmarknadsområdet 2019/20:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att sekretess ska gälla 2020-06-1

 • Paracetamol historia.
 • Circus halligalli greatest hits.
 • Doppresent bankkonto.
 • Algeriet självständigt.
 • Bmw harald krüger.
 • Blocket hundar västerbotten.
 • Käringön restaurang.
 • Nff fotos.
 • Köpa äkta kvitten.
 • El ingenjör lön.
 • Munchnermalt.
 • Krack wpa2 paper.
 • Speeddating dresden max.
 • Spa dotnet.
 • Manneken pis fontän.
 • Jörnträhus bastu.
 • Elda rätt i badtunna.
 • Bugg dans.
 • Jays earphones.
 • Åldersbeständig plast under plåttak.
 • Köpa hus innan man sålt lägenheten.
 • Bauingenieurwesen nc.
 • Klubbar stockholm.
 • Förälskad kär.
 • Gabriele d'annunzio soldato.
 • Blåbärspaj leila smulpaj.
 • Miss hosting domän.
 • Neon kläder herr.
 • Femdagarsvecka infördes.
 • Radband med kors köpa.
 • Gratis distanshealing söndag.
 • Lidl chicken nuggets nährwerte.
 • Luften i flygplan.
 • Iphone 6s sverige manual.
 • Sam claflin fluch der karibik.
 • Iphone 6s sverige manual.
 • Bahamas strand.
 • Blåljus tierp.
 • Spa resa till tyskland.
 • Bauingenieurwesen nc.
 • Sveriges grundlagar.