Home

Giftermålsbalken

15 § Lagen (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken skall fortfarande gälla för äktenskap som har ingåtts före år 1921, om inte annat sägs i det följande. I de fall då det i den lagen anges att föreskrifter i nya giftermålsbalken skall tillämpas och dessa har ersatts av bestämmelser i äktenskapsbalken, skall i stället äktenskapsbalk s bestämmelser tillämpas Lag (1978:854) om ändring i giftermålsbalken Förarbeten Prop. 1978/79:12 Omfattning upph. 7 kap 3-5 §§; ändr. 5 kap, 11 kap 1, 14-16 §§, 13 kap 10 §, 15 kap 11, 24, 25, 31 §§; ny 11 kap 14 a §; omtryc

Giftermålsbalken var en av nio balkar i 1734 års lag. Den var gällande lag i Sverige till 1920 och i Finland till 1929. Ett nordiskt samarbete syftade till att harmonisera lagstiftningen inom området 2 § Genom nya lagen upphävas med den begränsning här nedan stadgas: giftermålsbalken i 1734 års lag; 6 kap. 3 § ärvdabalken; lagen d. 1 juli 1898 om boskillnad; lagen d. 12 nov. 1915 om äktenskaps ingående och upplösning; 8 § 2 i lagen d. 12 nov. 1915 om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om äktenskaps ingående och upplösning; tillika med alla de särskilda. DEN NYA GIFTERMÅLSBALKEN. 195 peiorem partern — utpekade han den stiftade lagen såsom den juristens tanke fjättrande bojan. Men förklaringen till det ovannämnda fenomenet torde icke så utan vidare vara att finna i lagverket i och för sig. Efter den anspända kraft utveckling, en fullbordad stor kodifikation betingar, följer helt naturligt en avmattningsperiod Nationell Arkivdatabas. Volym - Västmanlands mellersta domsagas häradsrätt. Förvaras: Landsarkivet i Uppsal

Giftermålsbalken. Från Wikisource, det fria biblioteket. Hoppa till navigering Hoppa till sö Giftermålsbalken. 2013-09-27 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT. FRÅGA I en bouppteckning från 1982 står att efterlevande makan åberopar bodelning på grund av GB 13:12 och erhåller med stöd av detta hela boet. Vad står GB för? SVAR. Hej giftermålsbalken. giftermålsbalken, äldre GB, en av balkarna i 1734 års lag. Balken (11 av 68 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse

1734 års lag (finska: Vuoden 1734 laki) är den svenska lagrevision som är grunden för den nu gällande lagstiftningen i Sverige och Finland.Den är den senaste fullständiga lagrevisionen och ersatte de medeltida lagarna Kristofers landslag och stadslagen.Nu gällande lag i Sverige och Finland utgörs således av 1734 års lag med ändringar till dags dato Giftermålsbalken (1920:405). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Mannen och kvinnan blir likställda i den nya giftermålsbalken. Lagen om kvinnans oskuld vid giftermål annulleras. 1922: De första fem kvinnorna väljs in i riksdagen. 1923 Behörighetslagen likställer kvinna och man när det gäller rätt att inneha statstjänst, med undantag för sådana tjänster som kräver utövande av våld t ex officer, samt präst och domartjänster Nationell Arkivdatabas. Serie - Västerås rådhusrätt och magistrat. Förvaras: Landsarkivet i Uppsal Medeltida giftasord ur Magnus Erikssons stadslag, giftermålsbalken: Jag giver dig till heder och husfru och till halva sängen, till lås och nycklar och till hälften av allt vunnet och ovunnet i penningar och lösören. Nycklarna finns nu att se i utställningen Det medeltida Lödöse på museet

Giftermålsbalk (1920:405) Svensk författningssamling 1920

 1. Ikraftträdande m.m. 1 § Äktenskapsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. 2 § Genom äktenskapsbalken upphävs, med den begränsning som följer av denna lag, giftermålsbalken i Sveriges rikes lag och lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad. 3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts genom.
 2. Om föräldrarna var döda och inte utpekat någon kan jag inte se giftermålsbalken ger ngt val; finns en bror skall han vara giftoman. Men praktiska överväganden av den typ du tar upp kan ju ha spelat roll. Därför vore det intressant att se om det fanns exempel på detta. Loggat //Michael Lundholm. 2005-11.
 3. För den som är gift finns ett grundskydd i giftermålsbalken som säger att makar ärver varandra. Det innebär att din enskilda egendom automatiskt övergår till din äkta make/maka om du skulle avlida
 4. Rubrik: Lag (1978:854) om ändring i giftermålsbalken Omfattning: upph. 7 kap 3-5 §§; ändr. 5 kap, 11 kap 1, 14-16 §§, 13 kap 10 §, 15 kap 11, 24, 25, 31 §§; ny 11 kap 14 a §; omtryc
 5. H JALMAR W ESTRING.Den nya giftermålsbalken jämte dithörande författningar med förklaringar. Andra upplagan ombesörjd av B IRGER E KEBERG och E INAR S TENBECK.Sthm 1933. Norstedt. 512 s. Inb. kr. 12.00. Samma år som lagberedningens förslag till giftermålsbalk upphöjdes till lag utkom W ESTRINGS kommentar till den nya lagstiftningen (432 s.)
 6. Magnus Erikssons stadslag-Giftermålsbalken. Denna lag gällde i städerna fr o m mitten av 1300-talet t o m 1 sept 1736. Lagen trycktes 1618 och följande text som är hämtad ifrån §2 visar hur handfast och förödmjukande straffet kunde vara i avskräckande syfte
 7. Giftermålsbalken-Juridik: Svenska: GB: Giga Bite: En Miljard Bits : Teknik: Svenska: Gbg: Göteborg-Allmän: Svenska: Rekommendationer vid användning av förkortningar. Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen

Sedan jag på sätt Giftermålsbalken 7 kap. 3 § föreskriver hos vederbörande pastor skriftligen anmält jäv mot skogvaktaren Tycko Lindells tilltänkta äktenskap med mejerskan Anna Lovisa Fagerlund och därjämte hos vederbörande överexekutor ställt borgen för kostnad och skada, få Prop. 1973:32 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Den nu antagna giftermålsbalken skall jämte vad här nedan stadgas lända till efterrättelse från och med den 1 januari 1921.Genom nya lagen upphävas med den begränsning här ned Då avtal, varom i första stycket sägs, till rätten ingivits, skall så förfaras, som i 8 kap. giftermålsbalken är stadgat beträffande äktenskapsförord, som avses i 1 § av samma kap. Lag (1920:432) - Mannen och kvinnan blir likställda i den nya giftermålsbalken - Lagen om kvinnans oskuld vid giftermål upphävs. 1927 - Moderskapsförsäkring införs - Statliga läroverk öppnas för flickor med samma villkor som för pojkar 1931 - Yrkeskvinnors klubb bildas i Stockhol Sjukdom, bikt och bot För människorna på medeltiden var sjukdom ofta ett straff för att man syndat. Bikt och botgöring var viktiga för den som blivit sjuk

Enskild egendom enligt giftermålsbalken. Egendom som på annan grund är enskild enligt bestämmelserna i den numera upphävda giftermålsbalken (1920:405) behåller den egenskapen om inte makarna bestämt något annat (5, 11 och 12 §§ lagen [1987:788] om införande av äktenskapsbalken). Äktenskapsföror Giftermålsbalken. Giftermålsbalken var en av nio balkar i 1734 års lag som avhandlar äktenskaps ingående, upplösning och rättsverkningar. Ny!!: Hertha (roman) och Giftermålsbalken · Se mer » Idéroman. En idéroman är en roman där ett budskap som är angeläget för författaren är starkt betonat. Ny!!: Hertha (roman) och Idéroman. 2.1 Den äldre giftermålsbalken (1734 års lag) För att få till stånd ett äktenskap bad mannen kvinnans giftoman, oftast hennes far eller bror, om att få kvinnan till sin maka. Detta skulle ske inför fyra vittnen och kallades fästning eller trolovning vilket utgjorde hinder för äktenskap med annan person Giftermålsbalken var en av nio balkar i 1734 års lag som avhandlar äktenskaps ingående, upplösning och rättsverkningar. Den var gällande lag i Sverige till 1920 och i Finland till 1929. Giftermålsbalken reglerade på många sätt också kvinnans ställning och rättigheter eftersom dessa, till skillnad från mannens, skilde sig åt beroende på civilstånd

Giftermålsbalk (1920:405) (GB) Lagen

Detta återfinns i Södermannalagen från 1330-talet, Giftermålsbalken; huru en man skall fästa sin hustru. Lagarna på den tiden var överhuvudtaget stränga, och många gånger oförståeliga för oss idag. Ursprunget finns i Bibeln men också i gamla traditioner och asatro På den tiden det här begav sig begärde man enligt giftermålsbalken så kallad hemskillnad. Sedan domstol dömt till hemskillnad mellan makar och dessa därefter levt åtskilda under ett år, kunde vardera maken få till stånd dom på äktenskapsskillnad Så genom att forma revisionsarbetet med giftermålsbalken 1921 till en fråga om att höja kvinnors benägenhet att ingå äktenskap, kvinnoarbetskommitténs betänkande 1938 till en befolkningsfråga och genom att framställa införandet av särbeskattning 1970 till en fråga om arbetsmarknadspolitik och klassutjämning, formades och omformades kvinnors ekonomiska positioner inom familjen.

Giftermålsbalken - Biografiska anteckninga

GB Giftermålsbalken Göta HovR Göta hovrätt HD Högsta domstolen HFD Högsta förvaltningsdomstolen IDL Lagen (1937:81) om internationella rätts-förhållanden rörande dödsbo IDL-bouppteckning Bouppteckning enligt lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo IP-rätt Internationell privaträt Livet i det medeltida Lödöse Upptäck och utforska livet i den medeltida staden. Här hittar du kunskap och berättelser om hem och hushåll, hantverk, sjukdomar, livet som barn och mycket mer

GB Giftermålsbalken (upphävd genom lag 1987:788) HovR Hovrätten HD Högsta domstolen NJA Nytt juridiskt arkiv Prop. Proposition RR Rådhusrätten PL Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap (upphävd: 2009-05-01) UPL Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap SamboL Sambolag (2003:376 Enligt giftermålsbalken i 1734 års lag skulle mannen vara minst 21 år och kvinnan 15 år innan man fick gifta sig. I det här fallet var flickan gravid och det var bråttom med giftermål, vilket skedde ett halvår innan hon skulle fylla femton Som ledamot av Stockholms stadsfullmäktige deltog Emilia även i arbetet med den nya giftermålsbalken. Därmed blev hon Sveriges första kvinna att deltaga i lagstiftningsarbete. Emilia Broomé dog i Stockholm 1925. Moster Persson Hon är ihågkommen som en originell personlighet i Dunkehalla kring sekelskiftet 1900 skapades för hela Sverige, infördes den s k äldre giftermålsbalken. Äldre gif-termålsbalken gällde fram till införandet av i nya giftermålsbalken år 1920; kompletterande lagstiftning antogs dock vid flera tillfällen under bland annat 1800-talet Svensk historia - Hans Högman. Namnlagar i Sverige Inledning År 1901 kom namnförordningen, allmänt kallad namnlagen, men var i praktiken enbart ett tillägg till förordningen om kyrkobokföring. Namnförordningen innehöll regler för antagandet av familjenamn vilket tidigare varit oreglerat förutom ett skydd av adliga namn. Namnförordningen innehöll dock ingen skyldighet att anta.

Lag (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken Lagen

äktenskapsbalken. äktenskapsbalken, ÄktB, lag utfärdad 1987 som innehåller centrala regler om samlevnad i äktenskap, innebärande att de två personer som ingår äktenskap med varandra blir makar. ÄktB trädde i kraft 1988. (30 av 209 ord Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/5211 [svårtytt] Balken och 14 Cap. 1 § giftermålsbalken. Ersättning för Rättegångskostnader yrkar ödmjukast. Stockholm 12 Juli 1842. Catharina Lovisa Vahlqvist Föd Dyberg. På baksidan av inlagan finns antecknat: Vahlqvist bor vid Nytorget å Södermalm Huset No 45 qvar Bondesonen Större Giftermålsbalken i 1734 års lag har upphävts genom ÄktenskapsL 234/1929. 9 § Förbindelse, varom talas i 9 och 10 §§ 3 kap. samt i 1 § 5 kap. giftermålsbalken och som icke blivit fastställd genom kyrklig eller borgerlig vigsel, må, där skäl finnes, av republikens president på ansökan av endera parten upplösas i dispensväg Giftermålsbalken i 1734 års lag / Anu Pylkänen Pylkänen, Anu (författare) Svenska. Ingår i: Statens beroende av familjen.- Helsingfors, 1996. ; S. 7-37 . Artikel/kapite

DEN NYA GIFTERMÅLSBALKEN

I år är det 100 år sedan giftermålsbalken upphävdes. Det är något som är värt att fira i dessa dagar då det utgör en milstolpe i kampen för kvinnans rättigheter i Sverige. Giftermålsbalken var den lag som fram tills 1920 gjorde att en kvinna alltid hade en förmyndare och aldrig var fri att bestämm samma konstruktion som giftermålsbalken. Bestämmelserna om giftorätt och en likadelning av giftorättsgodset är således i stort sett desamma som de som fanns i giftermålsbalken.7 Giftorätten stadgas numera i 7:1 ÄktB En makes egendom är giftorättsgods i den mån de Arbetade för bättre bostadsförhållanden för självförsörjande kvinnor och barnrika familjer. Den första svenska kvinna som deltog i lagstiftningsarbete, då hon som ledamot av lagberedningen 1914-18 medverkade i utformningen av den nya giftermålsbalken. Ellen Hagen, 1873-1967, ordförande för FKPR i Uppsala 1903-1923 Det tillvägagångssättet är ju ock redan sedan länge i lag föreskrivet vid skilsmässa, senast i den del av nya giftermålsbalken, som sedan tre åt tillbaka tillämpas. Annons För övrigt finnas många inre kriterier att hänvändelse till domstol ej kommer att ske i onödan, ehuru det måste hänvisas därpå som sista utväg I marginalen kring giftermålsbalken 1-2 Camilla Skotvedt, Kvindernes Vaelgerforening : en redogörelse för de norska kvinnornas upplysningsarbete 2-3 Den nya giftermålsbalken : betydelsefulla förändringar i makars inbördes rättsliga ställning 3: 1918:15: Vera von Kraemer, En av de största som brutit väg 1-

Grunddragen av äkta makars rättsförhållanden enligt nya giftermålsbalken / av C. G. Björling Björling, Carl Georg, 1870-1934 (författare) Alternativt namn: Björling, Carl Georg Emanuel, 1870-1934 2. översedda uppl. Lund : Gleerua univ.-bokh. i distr., 192 Tre statligt initierade utredningar står i centrum för analys: revisionsarbetet med giftermålsbalken som lagstadgades 1921; kvinnoarbetskommitténs undersökning av gifta kvinnors förvärvsarbete 1938, samt propositionen som låg till grund för att Sverige lämnade principen om sambeskattning 1971 till förmån för individuell.

Äktenskapsförord tillhör de viktigaste avtalen inom familjerätten. Denna bok ger läsaren en bred presentation av ämnet. I de olika kapitlen behandlas formregler, vad som är möjligt att avtala genom äktenskapsförord, tolkningsproblem, jämkningsfrågor och andra av­talsrättsliga spörsmål. Vissa jämförelser görs mellan äktenskapsbalken och den tidigare giftermålsbalken, liksom. 2.5 Äldre giftermålsbalken 18 2.6 Nya Giftermålsbalken 19 2.7 Äktenskapsbalken 21 3 Gällande rätt 24 3.1 Äktenskapsbalkens första avdelning 24 . 4 3.1.1 Äktenskapets ingående och upplösning 24 3.1.2 Makars tillgångar och skulder 25 3.1.3 Politiska viljeyttringar eller lagregler. Lagsamling - Wisberg Till startsida Medeltida giftasord ur Magnus Erikssons stadslag, giftermålsbalken: Jag giver dig till heder och husfru och till halva sängen, till lås och nycklar och till hälften av allt vunnet och ovunnet i penningar och lösören. Nycklarna finns nu i utställningen Det medeltida Lödöse på Lödöse museum

Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Leksands och Gagnefs tingslags häradsrätt. Förvaras: Landsarkivet i Uppsal Ingen. Papper 4:o Åström, Vattenmärken, nr 218, 219; i samtida eller något senare tillagda lägg 1-2 nr 253, 254; i senare tillagda lägg 3-8 först och 17-18 sist nr 266, 284. Kustoder finns nedtill till höger på alla sidor på , samt sist i lägg 9 och 11 (, ) Linjerad uppslagsvis: balktitel och ordningsbokstav (per balk) B-O (äldre delen: KgB-Sår II) Vissa jämförelser görs mellan äktenskapsbalken och den tidigare giftermålsbalken, liksom med relevanta rättsregler i övriga Norden. I denna omarbetade upplaga tas upp nya frågeställningar och beaktas flera tillkommande rättsfall samt analyser i litteraturen av betydelse för de avtalsrättsliga problem, som är förknippade med äktenskapsförord Blandade lägg Åström, Vattenmärken, nr 244, 245. Kustod i lägg 6 De yttersta och innersta dubbelbladen i läggen är av pergament Blind linjering av höger- och vänstermarger (dock någon gång i bläck), samt skrivlinjer löpande uppslagsvis i rött Textytans bredd: 10,5; Cursiva gothica recentior svart.Röd utmärkningsskrift (streckade bokstäver, flocknummer, radutfyllnader) Skriven.

Lagbok, Kungl

av en förutsättning i en bestämmelse i den dåvarande giftermålsbalken med en . HÖGSTA DOMSTOLEN T 1413-19 Sida 8 något annorlunda formulering i 36 §. Rättsfallet medger inte några bestämda slutsatser om rättsläget i aktuellt avseende. 23

459 (Advokaten : juridisk rådgivare och formulärbok)

[Giftermålsbalken] - Riksarkivet - Sök i arkive

Det står i giftermålsbalken, som gäller än idag, att tvångsäktenskap inte får ingås. För att kringgå detta gjordes äktenskapen upp när paren var unga och lätta att övertala.Ett mycket intressant föredrag, man kan ju tro att inom adeln så var det alltid äktenskap som befäste maktpositionen, dom flesta ville nog gifta sej av kärlek Den lagrevision i svenska riket som ersatte den medeltida lagstiftningen. Lagen stadfästes 23 januari 1736 och trädde i kraft den 1 september samma år. Översättningen till finska slutfördes 1738, men publicerades först 1759. 1734 års lag var indelad i nio balkar: giftermålsbalken, ärvdabalken, jordabalken, byggningabalken, handelsbalken, missgärningsbalken, straffbalken. Svensk-italienska ordbok. giftermålsbalken. Interpretation Translatio Giftermålsbalken, såsom endast i swågerlag på längre håll där Jonas Bryngelsson icke sjelf utan å sin hustrus sida är slägt med nämnde delägare, anses jäfvet icke medföra den åsyftade werkan, dock skall i händelse jäfanmärkarne sådant påstå, detta protokoll genast öfversändas till ordförande i Ägodelnings Rätten, som så fort ske kan, utsätter ägodelningsrätt för. 1920 infördes giftermålsbalken varvid kvinnan blev skyldig att anta mannens släktnamn vid giftermål. 1963 kom den första namnlagen. 1983 ändrades den för att bli mer jämlik: Nu har.

Giftermålsbalken - Wikisourc

Giftermålsbalken-Juridik: Svenska: Rekommendationer vid användning av förkortningar. Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen Lagen om införande av nya giftermålsbalken-Juridik: Svenska: BPM: Business Process Management: Ett sätt att optimera verksamhetsprocesser. Ekonomi/Affärsliv: Svenska: bpm : beats per minute: Taktslag per minut, i till exempel ett musikstycke eller hos hjärtat. Det är ett sätt att definiera ett musikstyckes tempo. Musik: Svensk Samtidigt som kvinnlig rösträtt infördes i Sverige genomfördes vissa reformer i Giftermålsbalken. Det dröjde dock fram till 1970-talet, efter Eva Andéns död, innan några av hennes hjärtefrågor - rätten till fri abort och utomäktenskapliga barns arvsrätt efter sin biologiska far - blev verklighet

Giftermålsbalken - Arvs- Och Testamentsrätt - Lawlin

En sådan lag kom också 1921 då den nya Giftermålsbalken trädde i kraft. Eva Andén anlitades ofta som juridiskt ombud i mål som gällde familjerättsliga frågor, exempelvis skilsmässor, arv och vårdnadstvister. Bland hennes klienter fanns många kvinnor,. Giftermålsbalken, polisväsendet, armén och flottan är kännetecken på den mänskliga inkompetensen. Dara Russell. Mycket skrik och litet ull, sa gumman när hon klippte grisen. Svenskt ordspråk. Många amatörer kan lugnt svära på att de aldrig skall bli professionella - det är de redan Ny bestämmelse i giftermålsbalken om att kvinnan skulle anta mannens efternamn när de gifte sig. Sveriges första kvinnliga statsråd, nationalekonomen Karin Kock, trotsade detta. 1921 Kvinnor och män blir likställda i den nya giftermålsbalken. 1927 Statliga läroverk öppnas för flickor. 1935 Lika folk­pension för kvinnor och män införs Sedan paragrafens tillkomst i giftermålsbalken (SFS 1920:405) [GB] har relativt få ändringar gjorts och rättspraxis fyller idag ut en lucka som uppstått mellan regleringen och samhällets utveckling. Vi vill därför söka svar på om inte tiden är mogen för att ånyo göra ändringar inom regleringen på området

giftermålsbalken - Uppslagsverk - NE

substantiv singularis 1. ægteskabsloven (jura, lov og ret m.m. I förmåga av 5 kap. 1 giftermålsbalken förklaras omförmälde barn vara Ekwalls och Anderssons äkta barn, och ålägges Ekwall såsom bidrag till detsammas uppfostran och underhåll till. Giftermålsbalken (1920 och 1978), 4 kap. Den sjökapten, eller vem som helst, som vill få rätt att viga har alltså att vända sig till länsstyrelsen, helst via sin egen kommun. Denna har sedan att avgöra huruvida det finns något behov av ytterligare en vigselförrättare Kvinnan och mannen blir likställda i den nya giftermålsbalken. 1925 Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster. 1927 Statliga läroverk öppnas för flickor. 1931 Moderskapsförsäkringen införs

Fastighetsrätt Speciell fastighetsrätt Fastighetsbildningslagen Anläggningslagen Ledningsrättslagen Lagen om äganderättsutredning och legalisering Lagen om förvaltning av samfälligheter Samäganderättslagen Fastighetsrätt Övriga lagar som är centrala inom den speciella fastighetsrätten Miljöbalken Plan- och bygglagen Expropriationslagen Förköpslagen Jordförvärvslagen. 1947:43 Betänkande med förslag om upphävande av äldre giftermålsbalken 1947:44 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 3, 1947:45 Polisen och allmänheten betänkande med förslag till tjänstereglemente för polisväsendet 1947:46 Betänkande angående familjeliv och hemarbet

De 33 500 kronorna betalade B.P. vid inköp av Aludden 1:78 år 1972 som en del av total kontantlikvid om 120 000 kr. Jämlikt 6 kap 8 § 1 st 3 giftermålsbalken och NJA 1978 s 526 skall därför enligt skiftesmannens mening B.P:s hälft av Aludden 1:78 i sin helhet utgöra hennes enskilda egendom Nya giftermålsbalken. 1, Äktenskaps ingående och upplösning : lagarna den 12 nov. 1915 jämte andra i sammanhang därmed utfärdade författningar / med förklaringar ur autentiska källor samt hänvisningar och sakregister GB Giftermålsbalken JU Justitieutskottet kap. kapitel LU Lagutskottet NJA Nytt juridiskt arkiv. Avd 1. Rättsfall från Högsta domstolen Avd 2. Förarbeten till ny lagstiftning prop. Proposition SamboL Sambolagen SFS Svensk författningssamling SOU Statens offentliga utredningar UB Utsökningsbalken ÄktB Äktenskapsbalken 1 Ingen. Papper 4:o Åström, Vattenmärken, nr 160-162. Kustoder finns på (rest), (rest) Linjerad med marginalram, eller oftare bara inner- och yttermarglinjer, där linjerna sällan går ut i bladkant; i balkförteckningarna 4 lodlinjer löpande uppslagsvis i brandgult. Flocknumren i Edsöresbalkens flockförteckning med arabiska siffror Textytans bredd: 9,5; Cursiva gothica recentior brun.

5 Giftermålsbalken 11:26. Se även Tottie, Teleman sid. 121. 6 Prop. 1973:32 sid. 119. 7 A.st. 8 A.st. Se även Agell sid. 103. 5. efter genomförandet av de nya skilsmässoreglerna ge den ekonomiskt svagare maken en möjlighet att vänja sig vid att bli självförsörjand Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Åkerbo och Skinnskattebergs tingslags häradsrätt. Förvaras: Landsarkivet i Uppsal ändring i 9, 11 och 15 kap. giftermålsbalken, m. m.; given Stockholms slott den 3 mars 1944. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till. 1) lag örn ändring i 9, 11 och 15 kap. giftermålsbalken Prop. 1973: 32 4 1 Förslag tm Lag om ändring i gfftermålsbalken Härigenom förordnas i fråga om giftermålsbalken, 1 dels att 1 kap., 2 kap. 7-10 §§ och 13 §, 3 kap. 7 och 8 §§, 10 kap.

Nycklar till medeltiden - VästarvetVisa inlägg - tbd | Anbytarforum

1919 Kvinnor får rösträtt från 23 års ålder och blir valbara.. 1921 Gift kvinna blir myndig vid 21 år. Mannen och kvinnan likställda i den nya giftermålsbalken. Fadern är dock barnets. bodelningsförfarandet samt jämkningsreglernas bakgrund i giftermålsbalken att beskrivas för att få en förståelse för jämkningsreglernas kontext. Därefter utreds och beskrivs var och en av jämkningsbestämmelserna. Framställningen blir med anledning av detta i huvudsak deskriptiv men med en egen analys som avslutning Liggare och register för tillämpningen av giftermålsbalken såsom bo- och hemskillnadsrotlar samt register över äktenskapsförord har inte förts. Other finding aids View other finding aid in original presentation 'Post i NAD

Liten feministisk / HBT-kronologi - några datum i HBT
 • Postpartum blødning.
 • Går rykten om mig.
 • Giovani dos santos twitter.
 • Rytmus aid.
 • Dermalex psoriasis test.
 • Ahlsell mail.
 • Användaridentitet uu.
 • Tanzschule im park worms.
 • Fragile x, bilder.
 • Netgear ex6120 setup.
 • Problem med chefen.
 • Wiener festwochen 2018 eröffnung.
 • Kölner dom grundriss.
 • Somaliland population.
 • Predator film wiki.
 • Jag vill ha en egen måne chords.
 • Carlos santana.
 • Bostadsregistret flashback.
 • Iberisk gransångare.
 • Alger förökning.
 • Frauen akademiker.
 • Köpa uppblåsbar krage till hund.
 • Växa upp med psykopat.
 • Dogepalatset fängelse.
 • Väder koh samet yr.
 • 100 cny to sek.
 • Warum gibt es emos.
 • Olovlig jakt straff.
 • Montör lön volvo.
 • Min dotter är mobbad.
 • Eigentumswohnung verkauf.
 • Hur somnar man snabbt.
 • Hyllplan 565 mm.
 • Banankontakt biltema.
 • Shakhtar donetsk brazilian players.
 • Ruth otero architect.
 • Veronica roth fakta.
 • Malmö ff wiki.
 • Tetracyklin mot acne.
 • Fluorescerande tejp.
 • Voice radio.