Home

Kommunallagen 2022 notisum

Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2018:135 Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0835Sverige är indelat i kommuner och regioner. Varje region omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.SFS 2019:835Ko Lagen och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Lagstiftningskedjan Kommittédirektiv (2 st) 14 november 2013. Tilläggsdirektiv till Utredningen om en kommunallag för framtiden. 19 oktober 2012. En kommunallag för framtiden. Departementsserien

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft och ersatte 1991 års lag. Den nya lagen har en ny struktur och ett mer modernt språk. Andra förändringar är att rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda görs tydligare, styrelsen kan få möjlighet att besluta i frågor som rör andra nämnders verksamhet och den kommunala anslagstavlan blir webbaserad 3. De nya föreskrifterna i 8 kap. 4 och 5 §§ skall, trots vad som föreskrivs i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:550) om ändring i kommunallagen (1991:900), tillämpas även i fråga om kommunalförbund som bildats före den 1 januari 1998. 2004:77 Gör som över 1000 andra företag & sköt er lagbevakning i Notisum. Samtliga dokument, lagefterlavnadskontroll, sammanfattningar, prenumeration & mycket mer 1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och regioner ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen (2017:725).Lag (2019:935). Undantag från kravet på kommunal anknytning. 2 § Det krav på anknytning till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen. 2 § Vid handläggning av sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och regioner där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) tillämpas inte 9 § andra stycket, 10-12, 16-20 och 23-49 §§. Lag (2019:981). Undantag för brottsbekämpande verksamhe

Kommunallag (2017:725) Lagen

Lagen och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 2. Innehållsförteckning. Prop. 2016/17:171. 1. Jämförelsetabell mellan kommunallagen (1991:900) Prop. 2016/17:171. Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade och uppdateras löpande. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation In Notisum there is a built-in tool for implementing legal compliance checks of your legal registers. This tool has been developed based on the requirements in ISO 14001 and ISO 45001. The controls are archived in reports that you can present for auditors. Read more. Free trial Lag (2018:576) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:576; Förarbeten Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30 Omfattning upph. 3 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 7 § Ikraftträder 2018-07-0 1 Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag Prop. 2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 201

2018-09-11. Efter en lång testperiod finns nu den nya versionen av lagen.nu tillgänglig. I den nya versionen finns förarbeten, myndighetspraxis och många myndigheters författningssamlingar med. Det finns även en inbyggd sökfunktion med mer precisa sökningar Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (2017:725) Utfärdad den 24 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kommunallagen (2017:725) dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 37 och 38 §§, oc Skollag (2010:800) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2010-06-23 Ändring införd SFS 2010:800 i lydelse enligt SFS 2020:60

Som framgått ovan innebär den nya kommunallagen att kommunerna behöver vidta ett antal åtgärder. En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018, medan beslut beträffande andra åtgärder kan fattas senare. Nedan sammanfattas några av de viktigaste åtgärderna som kommunerna behöver vidta En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning, Prop. 2018/19:162. 06 september 2019 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen. Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet, Prop. 2017/18:299 Sedan 1996 har Notisum fritt tillhandahållit en publik lagbok via Internet. Många myndigheter, kommuner och företag länkar direkt till lagarna/förordningarna i Notisum. Lagboken har nu flyttats och bytt namn till Karnov Open, som är en kostnadsfri tjänst Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2018 i fråga om 7 kap. 6-8 §§, 8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt d. 1 juni 2018. 2. Genom lagen upphävs strålskyddslagen (1988:220)

Karnov Juridik Karnov Kommun Notisum. Testa gratis att gälla den 1 juli 2018. Angående övergångsbestämmelser, se Lag . Utfärdad: 1986-05-07. §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 13 kap. kommunallagen. Vad är lagrummet.se? Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter Lag om ändring i kommunallagen (2017:725)Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 14 § kommunallagen (2017:725) ska ha följande lydelse.3 kap. 14 §Bestämmelser om att landsting samt Gotland Uppdaterad 5 september 2018 Publicerad 22 februari 2018. Tidningen Dagens Samhälle har granskat hur landets kommuner förhåller sig till kommunallagen /Träder i kraft I:2018-01-01/ 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017:725 Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017:2017:725 -Riksdagen Sida 1 av 54 Kommunallagen.

Kommunallagen [upph. 2018-01-01] (1991:900) Ändringar (22) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut. En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte då kommunallag (1991:900).. Se artikeln Administration - På gång i regelsystemet och SKL:s cirkulär om nya kommunallagen (länk nedan) för en sammanfattning av de förändringar som den nya lagen innebär.. Syfte: Att reglera kommuners och regioners självstyre. Tillämplighet: Kommuner, kommunalförbund och regioner Du är här: SFS / 2018 / 500-599. Sök i dokumentet. SFS 2018:569 Lag om ändring i kommunallagen (2017:725) SFS2018-569.pdf Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl

Förvaltningslag (1986:223) Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 juli 2018.Angående övergångsbestämmelser, se Lag () Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom kommunallagen + <2018 Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslutom särskilt angivna. 2018-02-01 Anmälan av delegationsbeslut enligt kommunallagen (2017:725) Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att de beslut som fattats med stöd av delegation och med stöd av vidaredelegation ska anmälas i enlighet med vad som idag föreskrivs i delegationsordningen och i enlighet med vad som följer av lag

www.notisum.s

 1. Här är nya lagarna 2018: Så påverkar regeringens alla nya lagar och regler dig. • Då börjar lagarna gäll
 2. Här kan du läsa om de allra senaste nyheterna och publikationerna från Notisum
 3. Några av dessa lagar är kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen och skollagen. Se länkar nedan till vänster där du hittar lagtexterna till följande lagar: Förvaltningslage
 4. Reglerna för partistöd i kommuner och regioner regleras i kommunallagen som ger fullmäktige rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Kommunallag (2017: 725, 4 kapitel paragraf 29-32) Regler för kommunalt partistöd i kommunallagen. De nya reglerna används från och med mandatperioden 2014-2018
 5. 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag. Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur, ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma at
 6. Genom denna lag upphävs kommunallagen (365/1995). Om det någon annanstans i lag hänvisas till den kommunallag som gäller vid ikraftträdandet av denna lag, ska denna lag tillämpas i stället för den. 147
 7. Under 2018 har bl.a. nya bestämmelser om s.k. kommunal avtalssamverkan tillkommit, se 6 kap. 1 § och 9 kap. 37 och 38 §§ kommunallagen. Genom sådan avtalssamverkan ges kommuner och landsting möjlighet att överlåta sina uppgifter till en annan kommun eller annat landsting utan hinder av lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen

Kommunallag (2017:725) Norstedts Juridi

Svenska förhållanden Kommunernas kompetensområde. Inom den allmänna förvaltningsrätten regleras kommunernas kompetensområde av 2 kap. 1 § kommunallagen genom följande stadgande. Kommuner (och landsting) får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens (eller landstingets) område eller deras medlemmar och som inte ska handhas. 1 ( 4 ) Koncernstaben 2017- 03- 27 KS- 2016 - 00418 - 1 Riktlinjer för motioner och motionssvar Bakgrund Enligt kommunallagen får ledamöterna i kommunfullmäktige väcka ärenden genom motion

Den nya kommunallagen har därför omarbetats utifrån tidigare lag, så att den har fått en ny struktur och ett mer enhetligt språk. I den nya kommunallagen, som gäller från den 1 januari 2018, finns det dessutom en del nyheter Title: Lag om ändring i kommunallagen (2017:725) Created Date: 5/24/2018 2:43:05 P

En ny kommunallag - Regeringen

Kom i kontakt med oss på Notisum. Prenumerera på nyhetsbrev. Fyll i din epostadress för att få dom senaste nyheterna från Notisum Notisum AB,556516-2467 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken, adress mm för Notisum A En ny kommunallag från den 1 januari 2018. Nätverk för hälsa och demokrati den 20 april 2017 Helena Linde, Förbundsjurist, Juridiska avdelningen, SK Kursen innebär en genomgång av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande kommunalrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya kommunallagen innebär förändringar och nyheter och med betoning på de allmänna principer som kommunen.

2018-05-30. Ladda ner. Lag om ändring i kommunallagen (2017:725) (pdf 506 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post. Om webbplatsen. Kontak SFS 2019:835 Lag om ändring i kommunallagen (2017:725) SFS2019-835.pdf Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Förarbeten; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Cookies Kommunallagen är en lag som reglerar kommunernas och regionernas organisation och ansvarsområden.. Innebörd. Sverige är indelat i kommuner och regioner. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där

Kommunallagen - nyheter och ändringar JP Infone

Den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bl.a. att begreppet landsting har ersatts av begreppet region. Lagtexthäftet innehåller också den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2018-05-31. Ladda ner. Lag om ändring i kommunallagen (2017:725) (pdf 476 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post. Om webbplatsen. Kontak Ett kommunalförbund (finlandssvenska: samkommun, samt i Åland kommunalförbund) är en offentligrättslig form för samverkan för kommuner och landsting, som är i Sverige är reglerad i kommunallagen (3 kap. 20-28 §§). Genom att ingå i ett kommunalförbund överlämnar kommunen eller landstinget hantering av specificerade kommunala angelägenheter till ett visst kommunalförbund Inom detta område finner du bland annat den senaste skatteunderlagsprognosen, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner, preliminära och definitiva beskattningsutfall liksom program och dokumentation från Budgetdagarna

Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling 1991

November 2018. 2 RKR R17 Delårsrapport Innehåll Denna rekommendation ska tillämpas vid upprättande av delårsrapport. 12 kap. 2 § kommunallagen anges vidare att revisorerna ska bedöma huruvida resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och i landskapet Ångermanland. Det bor cirka 55 000 invånare i kommunen som omfattar en yta på ungefär 6739 km2(Wikipedia,2014). Kommunens organisation ser ut på följande sätt: KommunfullmäktigeDet finns en kommunfullmäktige som består av 61 ledamöter som väljs av invånarna i kommunen var fjärde år där ledamöterna är. Detta är den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet. Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting utmönstrats för att också i lagtext ersättas av begreppet region. I.

Kommunallagen 2015 har utvärderats utgående från respons om tillämpningen. Inga större problem har uppdagats i den gällande lagen. Lite finslipning är ändå att vänta i den proposition om ändring av kommunallagen som snart överlämnas till riksdagen. Jag ska här gå närmare in på ändringar som gäller bestämmelserna om ekonomi 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att 1. Stadsdelsnämnden uppdrar enligt 6 kap 39 § kommunallagen (2017:725) åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018 då den nya kommunallagen träder i kraft. Fram till dess gäller nuvarand Sveriges Lag 2018 innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2018. Bland de nya lagar som inkluderats kan nämnas kommunallagen (2017:725), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), klimatlagen (2017:720) samt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. För att underlätta arbete med lagboken medföljer registerflikar

Lagbevakning och lagefterlevnad Prova gratis - Notisum

 1. 1. Verksamhet enligt kommunallagen 2. Verksamhet enligt speciallagstiftning. Verksamhet enligt speciallagstiftning är sådant som en kommun är skyldig att göra enligt lag, t ex detaljplaner och socialtjänst. Detta är hårt reglerat av staten, så det kan vi lämna för ögonblicket
 2. 2018-01-22 i Anställningsformer. FRÅGA Kommunal myndighet karaktär finns möjlighet för kommunala invånare att vid anställningsbeslut begära laglighetsprövning enligt 13:8 kommunallagen (KomL). Det ger dig rätten att överklaga förfarandet om det anses felaktigt
 3. 12 §/Upphör att gälla U:2018-01-01/ Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att ett kommunalt museum avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommungränsen
 4. Ändrar han beteende så är det ett direkt erkännande av att han och så många andra, har brutit mot kommunallagen tidigare år. Glenn Nordlund valde att ändra beteende. För första gången anmäls i april 2018 jäv p.g.a. släktskap när frågan om ansvarsfrihet behandlas. Men något svar på den tillspetsade frågan fick vi inte
 5. Kommentar skapad 2018-05-14 13:50 14 maj 2018 kl 13:50 Vi fick en faktura från dem i fredags. 915 euro, läser man det finstilta på sida 2, så står det att det är ett erbjudande
 6. En fullständig uppdatering av normalkontoplanen Kommun-Bas kommer att finnas på SKL:s webbplats under januari 2019. De ändringar som har gjorts rör främst effekter av den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning som träder i kraft från räkenskapsåret 2019
 7. Det grundläggande regelverket för kommuner och landsting är kommunallagen, som kan sägas utgöra dessa organs grundlag. I lagen regleras hur beslutanderätten utövas, organisationen, lokaldemokratiskt inflytande, de förtroendevaldas och de anställdas ställning m.m. Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag ikraft

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Svensk

Lagen (2018:1350) om ändring i kommunallagen (2017:725). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Kommunallagen är en ramlag och förarbetena ger inga tydliga anvisningar om innehållet i uppsiktsplikten. 9 2018-03-36 § 118 Genomförande av mandatperiodens bostadsförsörjningsprogram Omsorgsnämnden 14 2018-01-16 § 17, Redovisning av uppdrag rörande begäran till omsorgsnämnden at L 284/6 Europeiska unionens officiella tidning 12.11.2018SV (1) EUT C 246, 28.7.2017, s. 22. (2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 september 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 oktober 2018 kommunallagen. Överklagan gäller nämndens beslut den 14 juni 2018, § 3. Beslutet avsåg balanslista för medborgarförslag.. Förvaltningen bedömer att klaganden inte anfört någon omständighet som innebär att beslutet strider mot lag eller annan författning. Bakgrund Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt att Stockholms stad Notisum AB (556516-2467). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar

Norstedts Juridik - marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster . Genom vår stora bokutgivning och digitala informationstjänst JUNO hjälper vi våra kunder fatta rätt beslut i svåra situationer Kommunallagen är den lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. I den nya kommunallagen från 2018 finns ett antal nyheter som påverkar bland annat styrelsens ställning, rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda, reglerna om verkställighet, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter

Förvaltningslag (2017:900) Svensk författningssamling 2017

Lag (2018:1802). Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) Banna FN, en av de största farorna mot världsfreden. Tagg: kommunallagen EU-migranter med 15 husvagnar avhyses från bosättning, Gävle. Ett nytt läger med EU-migranter har vuxit fram i närheten av Sätra. Dvs aktuellt bidrag bryter mot såväl socialtjänstlagen som kommunallagen 1.2 Kommunallagens bestämmelse om deltagande och möjlighet att påverka I regeringens spetsprojekt Framtidens kommun gjordes en utredning om multilokalitet (Mil-laista monipaikkaisuutta Suomeen -Selvitys kaksoiskuntalaisuudesta, finansministeriets pub-likation 3/2018)

En kommunallag för framtiden - Regeringen

Kommunalrätt - SK

 1. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom kommunallagen + häftad Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri
 2. Delar av den nya kommunallagen är redan i kraft. Men de stora förändringarna kommer att märkas först i juni 2017, när lagen börjar gälla i sin helhet. Den nya kommunallagen flyttar fram kommunalvalet med ett halvt år. Nästa kommunalval hålls i april 2017. - Vi borde egentligen ha haft kommunalaval i oktober 2016, men nu [
 3. Göteborgs kommun bröt mot kommunallagen. Uppdaterad 26 december 2018 Publicerad 26 december 2018
 4. KOMMUNALLAG I dag debatterar riksdagen en ny kommunallag, som bland annat är tänkt att förtydliga rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Imorgon ska den röstas igenom. Förslaget till ny lag syftar till att modernisera lagstiftningen och, med regeringens ord, göra kommunallagen »bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför«
 5. Nya Kommunallagen. De senaste förändringarna i lagstiftningen liksom förslag och tankar om framtida förändringar kommer särskilt att belysas. Efter genomgången utbildningsdag skall deltagarna vara väl förtrogna med: Kommunal organisation - fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag et
 6. Kommunallagen är den lag som ger de grundläggande förutsättningarna för hela den kommunala verksamheten. Kommunallagen är en ramlag som talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Här kan du läsa kommunallagen
 7. Kommunallagen. Kommunallagen med särskilt fokus på det som en kommun eller ett landsting får och inte får göra. En gedigen genomgång av kommunallagen inklusive de förändringar som trädde i kraft den 1 januari 2018

lagrådsremissen En ny kommunallag för delnin

Helsingfors den 8 februari 2019. Lag om ändring av kommunallagen. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i kommunallagen (410/2015) 22 och 112 §, 113 § 3 mom. och 118 § som följer:. 22 § Möjligheter att delta och påverka. Kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet Granskningsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2019 Sundsvalls kommun Är reglementet för medelsförvaltning förenligt med kommunallagens krav..7 3.1. Kommunallagen om medelsförvaltning..7 3.2. Finanspolicy (KF 2017-09-25.

En ny kommunallag Proposition 2016/17:171 - Riksdage

Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018: 588: 0,01%-13868-0,22: 14456: 0,23% : Totalt övriga partier: 69472: 1,07% +9146 +0,10: 60326: 0,97%: Röster på partier som ej beställt valsedlar. Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen. Partibeteckning Antal 2018 2018-01-02 Delegation i brådskande fall enligt 6 kap 39 § Kommunallagen Förvaltningens förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden uppdrar enligt 6 kap 39 § kommunallagen (2017:725) till nämndens ordförande samt nämndens vice ordförande, i de fall ordföranden inte kan nås, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är s Kommunallagen - En kommentar Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (SFS 2017:725) i kraft. Författaren kommenterar den nya lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall Av kommunallagen 4 kap. 19-21 §§ framgår när och på vilka sätt enskilda ledamöter har rätt att väcka initiativ. Varje ledamot i kommunfullmäktige får väcka motion samt ställa interpellationer och frågor enligt kommunallagen 5 kap. 59-64 §§. Även enskild ledamot i nämnd/styrelse får väcka ärenden i nämnden/styrelsen

Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument

Göteborgs kommun fälldes i en dom från förvaltningsrätten i Göteborg då de förvägrade Sverigedemokraterna att stå med i ett yrkande/förslag om att stärka insatserna mot sexuella trakasserier på kommunala arbetsplatser i Göteborg. Det var i december förra året som kommunstyrelsen sammanträdde och de sex partierna Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 3 kap. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23. Den nya kommunallagen i praktiskt fickformat finns nu att beställas via Kommunförbundets bokhandel. Boken innehåller den nya kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Den nya kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015, men en stor del av paragraferna tillämpas från 1.6.2017. Övrig lagstiftning i boken är uppdaterad per 1.1.2016 Jäv i förvaltnings- resp. kommunallagen. 2012-08-15 i Förvaltningsrätt. FRÅGA Jag undrar vilka skillnader det är mellan förvaltningslagen och kommunallagen gällande jäv. SVAR Hej, *Kommunallagen (KL)* Till att börja med kan konstateras att det även i kommunallagen finn olika bestämmelser om jäv som syftar på olika funktioner i. Det här är Kalix kommuns anslagstavla. På denna sida ser du aktuella tillkännagivanden från kommunfullmäktige sorterade efter publiceringsdatum

Notisum

RP 268/2014 rd 3 I kommunallagen ska också ingå bestäm-melser om kommunens verksamhet på mark-naden. Bestämmelserna om kommunens bo-lagiseringsskyldighet, undantagen från bola Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme

 • Scratch kod.
 • Gaming bar malmö.
 • Endokrin körtel funktion.
 • Vi föräldrar premie.
 • Aidsepidemin 80 talet.
 • Buchverlag korrekturlesen.
 • Delmål korsord.
 • Hans peter haselsteiner privat.
 • Tårta barnkalas fyllning.
 • Rabattkod wolt 2018.
 • Hästmyra.
 • Thaisoppa med räkor och kokosmjölk.
 • Game over movie.
 • Profil cv exempel.
 • Marios pizzeria knivsta.
 • Chrome components.
 • Satin färg.
 • Prop sekretesslagen.
 • Singletrail achensee.
 • Torkanordning tan.
 • Vit skylt med blå text.
 • Which ipad do i have.
 • Mtb magazin.
 • Airbus a380 800 emirates.
 • Vad är ett stödboende.
 • Lion film gratis.
 • Kopia på gamla deklarationer.
 • Bioguiden.
 • Who health definition 1946.
 • Skadade djur vem ringer man.
 • Skallerorm.
 • Volksfest gotha.
 • Tui kroatien.
 • It tekniker lön.
 • Hyra lägenhet löddeköpinge.
 • Holländsk hästras.
 • Tablettdelare bäst i test.
 • Alpentherme gastein rabatt.
 • Komposittrall xl bygg.
 • Bulthaup accessoires online.
 • Pimpelfiske gevsjön.