Home

Mål förvaltningsrätten göteborg

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Här kan du se den ungefärliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorierna. Notera att tidsangivelserna är ungefärliga. Det kan alltså ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet Formuläret riktar sig främst till de myndigheter som behöver skicka in handlingar med känsligt innehåll. Men även du som vill skicka in handlingar i ditt mål kan använda formuläret FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG 7530 Avdelning 3 DOM 2018-06-29 Meddelad i Göteborg Mål nr -17 Dok.Id 531369 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag-fredag E-post.

Förvaltningsrättens uppdrag - Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten är en förvaltningsdomstol, vilket innebär att den prövar frågor där myndigheter utövat sin makt som påverkat eller rört enskilda vare sig det rör fysiska eller juridiska personer. Förvaltningsrätten handlägger därför en stor mängd vitt skilda typer av mål. Det kan vara Mål enligt socialtjänstlagen FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG 12256 Avd. 3 DOM 2016-02-10 Meddelad i Göteborg Mål nr -15 Dok.Id 387880 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag - fredag E-post.

Handläggningstider - Förvaltningsrätten i Göteborg

 1. Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg . Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 16033-19, Roger Hedlund./. Göteborgs Stad, laglighetsprövning enligt kommunallagen . Göteborgs Stads inställning Göteborgs Stad anser att överklagandet ska bifallas. Bakgrun
 2. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM 2018-07-04 Meddelad i Göteborg Mål nr 11217-17 Dok.Id 528985 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag-fredag E-post.
 3. Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Förvaltningsrättens i Göteborg mål nr 13312-11 mellan ACR Aviation Capacity Resources AB ./. Cityflygplatsen i Göteborg AB Förvaltningsrätten i Göteborg har anmodat Konkurrensverket att avge yttrande i ovan rubricerade mål. Yttrandet ska avse frågan om Cityflygplatsen i Göteborg
 4. . Tillsvidare har tingsrättens målavdelningar (avdelning 1-6), registreringsenhet och arkiv telefontid mellan kl. 8.00-11.00 och 13.00-15.00
 5. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avd. 3 BESLUT 2017-02-13 Meddelat i Göteborg Mål nr 1655-17 Dok.Id 461536 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag - fredag E-post.
 6. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-10-01 6436-19 i målet därmed kan anses vara sådana att det är fråga om ett ringa fall där någon avgift inte ska tas ut. Förvaltningsrätten anser således att en upphandlingsskadeavgift ska beslutas. Nästa fråga som förvaltningsrätten har att ta ställning till är hur stor de

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG 13374 Avd. 2 DOM 2016-02-11 Meddelad i Göteborg Mål nr -15 Dok.Id 386434 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag - fredag E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 08:00-16:0 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM 2012-04-30 Meddelad i Göteborg Mål nr 3192-12 E Enhet 2:2 Dok.Id 134701 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag - fredag E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 09:00-15:00 SÖKAND

Skicka in handlingar - Förvaltningsrätten i Göteborg

 1. 401 50 Göteborg Stora Nygatan 21 031-732 74 00 031-732 76 00 måndag - fredag E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 08:00-16:00 www.kammarratten.goteborg.se KLAGANDE XX AB MOTPART Skatteverket Skattekontoret Kalmar 391 87 Kalmar ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 15 februari 2013 i mål nr 3324-1
 2. Förvaltningsrätten i Göteborg om beslutet är fattat i Europa, och 4. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm
 3. Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 6543-20. Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 2168-20. Förvaltningsrätten i Falun mål nr 1969-20. Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 9958-20. Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 6395-20. Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 15057-20. Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 8921-2
 4. Sverige Historisk utveckling. Länsrätterna instiftades 1979.De ersatte då bland annat de länsskatterätter som tidigare fanns vid länsstyrelserna och tog också över andra ärenden från länsstyrelserna.. I början av 1990-talet avskaffades de särskilda försäkringsdomstolarna, som prövade mål som överklagades från socialförsäkringsnämnd och försäkringskassor
 5. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG 13544 Avd. 3 DOM 2019-04-04 Meddelad i Göteborg Mål nr -18 Dok.Id 594373 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag-fredag E-post.

I målet tillämpades 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten meddelade sin dom den 12 augusti 2019, målnummer 1982-19. Kammarrätten gjorde samma bedömning som Förvaltningsrätten i Göteborg. Domen från Förvaltningsrätten i Göteborg För de mål där det är särskilt föreskrivet krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett beslut som förvaltningsrätten har meddelat i målet. Detsamma gäller förvaltningsrättens beslut i en fråga som har ett direkt samband med ett sådant mål förvaltningsrätten. Ort, datum mål nr 2683-09, samt Kammarrätten i Göteborg 2009-09-04 i mål nr 5293-09. Båda domarna handlar om inhibition av beslut om assistansersättning. I mål nr 2683-09 står följande: I ett avgörande av Regeringsrätten, RÅ 1996 ref. 24,. Skolan har överklagat förvaltningsrättens dom i mål nr 13049-17 till Kam­ marrätten i Göteborg och därvid yrkat att målet ska återförvisas till förvalt­ ningsrätten som ska bevilja det yrkade beloppet och att det ska framgå av domslutet. Kammarrätten handlägger målet i mål nr 1349-18 Förvaltningsrätten i Göteborg Bilaga 2. Box 53197 . 400 15 Göteborg . Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 5061-19, Martin Hernqvist ./.Göteborgs Stad angående laglighetsprövning enligt kommunallagen . Göteborgs Stads inställning . Göteborgs Stad anser att överklagandet ska avvisas. Bakgrun

FÖRVALTNINGSRÄTTEN Mål nr I GÖTEBORG 12588 2016-01-18 -15

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Avd. 5 DOM 2020-06-09 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 15508-18 Dok.Id 415378 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 - måndag-fredag E-post. Viktigt dock: dessa fall tas bara upp i Stockholm, Malmö och Göteborg. LVU - LVM. Det första gäller mål enligt lagen med särskilda bestämmelsen om vård av unga (LVU) och där Förvaltningsrätten tar ställning kring om minderåriga - med tvång - behöver vårdas utanför hemmet FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 Dok.Id 141637 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag - fredag E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 08:00-16:00 SÖKAND FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2014-05-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 13577-12 Avdelning 3 Enhet 34 Dok.Id 270311 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag - fredag E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 08:00-16:00 KLAGANDE 1 Mål nr 15244-12 E Enhet 1:5 KONKURRENSVERKET Avd Onr 2013 -08-2 1 KSnr Aklb\l Överprövning av ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkar­ vårdsersättning DOMSLUT Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning av er­ sättningsetablering. Dok.Id 192650 Postadress Box 53197 400 15 Göteborg Besöksadres

Mål nr UM 9233-16 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Avdelning 6 KLAGANDEN 1. Hassan Mohamed Jelle, 680701 2. Seinab Hassan Ahmed, 780808 3. Sacdiya Hassan Mohamed , 001001 4. Sahra Hassan Mohamed , 021202 5. Ruqiyo Hassan Mohamed, 050103 6. Abdirahman Hassan Mohamed, 070515 7. Abduqadir Hassan Mohamed , 070515 8. Ahmed. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg SÖKANDE ACR Aviation Capacity Resources AB, 556656-1204 Box 500 111 73 Stockholm Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå Stockholm HB Box 715 101 33 Stockholm Mål nr 9571-12 E Enhet 1:1 MOTPART Halmstads Flygplats AB, 556650-1846. Förvaltningsrätten i Göteborg, 2017-02-13,170213 Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål 1655-17. Kammarrätten i Göteborg, 2017-03-02, 170302 Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 974-17. Sammanfattnin Förvaltningsrätten prövar också vissa ansökningsmål till exempel omhändertagande av unga enligt LVU, missbrukare LVM eller psykiskt sjuka LPT. Tre förvaltningsrätter i Sverige är även migrationsdomstol. Dessa är förvaltningsrätterna i Göteborg, Skåne och Stockholm

Förvaltningsdomstolar - Sveriges Domstola

Kontakt - Förvaltningsrätten i Göteborg

 1. Ärendet remitterades till Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten i Göteborg uppmanades att lämna upplysningar om handläggningen av mål 7343-13 och hur den förhöll sig till 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL
 2. KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 6837-14 GÖTEBORG 2015-03-18 Avdelning 3 ´ Göteborg KLAGANDE Nämnden för funktionsstöd i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka MOTPART [Mannen, född 1983, adress] God man: [mannens gode man, adress] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 16 december 2014 i mål nr 8466-14, se bilaga A SAKEN Kontaktperson _____ KAMMARRÄTTENS.
 3. Förvaltningsrätten i Göteborg. Kontaktperson: Camilla Wedin, tel. 031-732 70 78, camilla.wedin@dom.se. Domstolens kontaktuppgifter: Migrationsdomstolen i Göteborg får mål från länen; Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län. Besöksadress
 4. Förvaltningsrätten i Göteborg Bilaga 2 Box 53197 400 15 Göteborg Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 7509-18 Tom Heyman./. Göteborgs Stad, laglighetsprövning enligt kommunallagen Göteborgs Stads inställning Göteborgs Stad anser att överklagandet ska avslås. Bakgrun
 5. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2020-08-03 7009-20 BAKGRUND Uddevalla kommun (kommunen) genomför en upphandling av ett nytt HR- och lönesystem, dnr KS 2019/00607. Av tilldelningsbeslut den 19 maj 2020 framgår att EVRY Sweden AB (EVRY) vunnit upphandlingen. Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om det finns skäl att ingrip
 6. Genom Vividas rättsfallssök ges alla fri tillgång till domar rörande personlig assistans och assistansersättning. Sök här bland våra rättsfall. Vivida Assistans är ett av Sveriges ledande assistansbolag som erbjuder personlig assistans som faktiskt fungerar. Alla ska kunna få möjligheten att leva under samma förutsättningar oavsett funktionsnedsättning
 7. GÖTEBORG DOM Mål nr 4303-4304-14, 4306-14 besluta att personen ska omfattas av det egna systemet för social trygghet (se t.ex. EU-domstolens domar i mål nr C-178/97 Barry Banks m.fl. mot Theatre royal de la Monnaie och mål nr C-2/05 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid mot Herbosch Kiere NV)

Förvaltningsrätten kan också avgöra om ett allmänt beslut följer lagen. Alla kommunmedlemmar i Göteborg kan överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats Länsrätten i Göteborg var Sveriges näst största länsrätt, bara Länsrätten i Stockholms län var större. 2010 ersattes Länsrätten i Göteborg av den nya Förvaltningsrätten i Göteborg. Förutom de allmänna förvaltningsrättsliga mål som överklagades till länsrätten, var Länsrätten i Göteborg migrationsdomsto Förvaltningsrättens uppgifter. Förvaltningsrätten är en förvaltningsdomstol, vilket innebär att den prövar frågor där myndigheter utövat sin makt som påverkat eller rört enskilda vare sig det rör fysiska eller juridiska personer.. Förvaltningsrätten handlägger därför en stor mängd vitt skilda typer av mål Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med cirka 300 medarbetare. Vår främsta uppgift är att lösa tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten är också en av landets fyra migrationsdomstolar GÖTEBORG DOM Mål nr 2088-2089-16 vidare att förvaltningsrättens beslut att tillerkänna föreningen ersättning för kostnader upphävs och att föreningens yrkande om ersättning för kostnader i kammarrätten ska avslås. Skatteverket anför följande. Förvaltningsrätten anser att föreningen

Länsrätten i Göteborg – Wikipedia

Förvaltningsrätt (domstol) - Wikipedi

Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med cirka 330 medarbetare. Du bereder, sätter upp och avgör mål dels på handlingar, dels efter muntlig förhandling. Du är också handledare för notarier och du samarbetar med andra rådmän, fiskaler,. Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med cirka 330 medarbetare. Som föredragande jurist har du en central och drivande roll i arbetet med målen vilket kräver stort ansvarstagande och att du månar om både kvalitén och effektiviteten i det du gör - - - FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG 2014-06-25 5089-14 Göteborg Avdelning 1 Enhet 12 SÖKANDE Radar arkitektur & planering AB, 556610-6191 Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg MOTPARTER 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avd. 2 PROTOKOLL 2020-01-29 Handläggning i Göteborg Aktbilaga Mål nr 108-20 Dok.Id 665302 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 - måndag-fredag E-post.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN Mål nr I GÖTEBORG 12256 2016-02-10 -15

UM_3745-10 syrier satte på kristen ointressant - Avpixlat

Göteborgs tingsrät

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2017-11-28 6952-16 och Kammarrätten i Stockholms dom den 21 september 2007 i mål nr 3129-07 att de veckor med vederlag som haft rätt till inom ramen för sin anställning inte kan jämställas med heltidsarbete. SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Tillämpliga bestämmelser m.m GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2017-03-02 Meddelad i Göteborg Mål nr 974-17 Dok.Id 381805 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1531 401 50 Göteborg Stora Nygatan 21 031-732 74 00 031-732 76 00 måndag - fredag E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 08:00-16:00 www.kammarratten.goteborg.se KLAGAND

FÖRVALTNINGSRÄTTEN Mål nr I GÖTEBORG 13374 2016-02-11 -15

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG 4656 4664 Avd. 1 DOM 2018-03-21 Meddelad i Göteborg Mål nr -16, 4659 16,-16och 4669 Dok.Id 510397 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag-fredag E-post. KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 1659-15 I GÖTEBORG 2016-01-14 Avdelning 1 Göteborg KLAGANDE Socialnämnden i Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla MOTPART [Kvinnan, född 1945, adress] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 20 mars 2015 i mål nr 10343-14, se bilaga A SAKEN Ekonomiskt bistånd _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom. KAMMARRÄTTEN I Mål nr 5498-15 GÖTEBORG DOM Avdelning 3 . 2016 -12- 0 1 . I . A F . I Inspektionen fOr Meddelad i Göteborg . arbctslO shet ~f ö re. 1kring en . lnk . 2016 -12- 0 5. Dnr . KLAGANDE MOTPART . Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) Box 3536 103 69 Stockholm . ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE . Förvaltningsrätten i Malmös dom.

Video: FÖRVALTNINGSRÄTTEN Mål nr I GÖTEBORG 2012-04-30 3192-12

Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars

GÖTEBORG DOM Mål nr 248-16 - Lena Kvillerud med 9 923 kr, varav 7 938 kr avser arbete och 1 985 kr mervärdesskatt. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut och beslutar att sekretessbestämmelsen i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslage Länsrätten i Skåne län var en av Sveriges länsrätter.Dess domkrets omfattade Skåne län.Länsrätten bedrev sin verksamhet på fem avdelningar i centrala Malmö, med kontor i Kristianstad. Länsrätten i Skåne län låg under Kammarrätten i Göteborg.. Vid länsrätten fanns även en av landets tre migrationsdomstolar vars domkrets omfattade migrationsmål från Skåne, Blekinge. KAMMARRÄTTEN I Mål nr 4961-18 GÖTEBORG DOM Avdelning3 2019-02-18 IAF Inspektionen tör . arbctslöshetsrörsäkringen . Meddelad i Göt borg . fnk . 2019-02-18 . KLAGANDE . Dnr . MOTPART . Unionens arbetslöshetskassa . ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 30 augusti 2018 i mål nr 628-18, se bilaga A . SAKE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 2 december 2016 i mål nr 8-16, se bilaga A . SAKEN . Arbetslöshetsersättning \ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE . Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och beslutar att . ska frånerkännas rätt till arbetslöshetsersättning under 80 dagar från och . med den 16 juni 2014. YRKANDE

Så fungerar domstolarna Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med cirka 330 medarbetare. Vår främsta uppgift är att lösa tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten är också en av landets fyra migrationsdomstolar Förvaltningsrätten i Växjö är en allmän förvaltningsdomstol som avgör mål där någon har överklagat ett beslut från en myndighet. Vår domkrets består av Blekinge län, Kronobergs län samt hela Kalmar län förutom Vimmerby och Västerviks kommuner Om Förvaltningsrätten i Göteborg Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med cirka 300 medarbetare. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten är också en av landets fyra migrationsdomstolar Förvaltningsrätten ligger i anslutning till Heden i Göteborg där det finns gott om parkeringsplatser. Here is Some Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Om Trafikjuristen Kontakta mig idag! Indraget Körkort

Domstolshandläggare - Tidsbegränsade - Förvaltningsrätten i Göteborg - Gothenburg. Hur man skriver CV och Personligt brev. CV mall & exempel; Personligt brev & exempe Förvaltningsrätten i Göteborg tog aldrig aktivt ställning till kommunens vädjan, men meddelade HP 15 maj i år att alla inblandade i målet yttrat sig, att alla papper kommunicerats runt och att målet var färdig för att lämnas till en domare. Sen dess har inget hänt, mer än att den förste handläggaren slutat vid rätten FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 3025-15 Avd. 3 Kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet (4 kap. 30 § kommunallagen) FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG •Nämndemannens uppgift är att tillsammans med juristdomaren döma i mål. •Nämndemännen liksom juristdomarna arbetar självständigt i förhållande tillregering och riksdag. •Nämndemännens medverkan i den dömande verksamheten garanterar medborgarnas insyn i domstolens arbete FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG 10658 Avd. 2 DOM 2016-10-14 Meddelad i Göteborg Mål nr -16 Dok.Id 439230 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag-fredag E-post.

Länsrätt - Wikipedi

 1. Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Göteborg 2020-08-2
 2. Förvaltningsrätten i Göteborg | 651 följare på LinkedIn. Förvaltningsrätten i Göteborg är en allmän förvaltningsdomstol. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Vid förvaltningsrätten handläggs mer än 500 olika måltyper
 3. GÖTEBORG Avdelning 3 DOM 2014 -09- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål nr 3459-14 KLAGANDE MOTPART Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 26 maj 2014 i mål nr 11534-13, se bilaga A SAKEN Laglighetsprövning KAMMARRÄTTENS AVGÖRAND
 4. Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med cirka 330 medarbetare. Vår främsta uppgift är att lösa tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten är också en av landets fyra migrationsdomstolar
 5. Förvaltningsrätten behandlar mål som handlar om tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det betyder att en mängd olika typer av mål hamnar hos förvaltningsrätten. De vanligaste fallen är överklaganden av beslut som är fattade av Skatteverket, utvisningsbeslut och medborgarskapsmål som bestäms av Migrationsverket samt tvister med Försäkringskassan, kommunen eller.
 6. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM 4745 Avdelning 32 DOM 2019-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr -18 Dok.Id 1044227 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 115 76 Stockholm Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00 08-561 680 01 måndag-fredag E-post distribunal i Göteborg med anledning att den sålts oproportionerligt mycke
 7. 1. Göteborg kommun, stadsdelsnämnden Angered, överklagar förvaltningsrättens dom att avslå överklagan (mål nr 19241-16) och yrkar att kammarrätten i Stockholm meddelar prövningstillstånd och tar upp målet till prövning, då det finns skäl för ändring av förvaltningsrättens dom och behövs vägledande uttalande från kammarrätten

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM 2010-11-12 Meddelad i Göteborg Mål nr 7417-10 Enhet 2:1 Dok.Id 40738 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag - fredag E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 09:00-15:00 KLAGANDE. Förvaltningsrätten har nu bestämt sig för att pröva saken. Eftersom utgången i målet anses oviss häver domstolen de delar som berör Huawei tills vidare, något bolaget också har begärt. Så här skriver du en överklagan När du har bestämt dig för att överklaga ett beslut, måste du göra det skriftligt. Att veta hur man ska skriva är inte så lätt, speciellt om man aldrig har gjort en överklagan tidigare 401 50 Göteborg Stora Nygatan 21 031-732 74 00 måndag - fredag E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 08:00-16:00 www.kammarratten.goteborg.se KLAGANDE Dekan Djeza Mohammed, 19910123-7452 MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 31 oktober 2019 i mål nr 11093-19 och 11096-19, se bilaga A SAKE FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-01-22 14857-18 VAD MÅLET GÄLLER Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om Geogruppen i Göteborg AB (bolaget) på byggarbetsplatsen Mölnlycke Fabriker hus 11 i Mölnlycke bedrev sådan byggverksamhet som omfattas av reglerna i 39 kap. SFL om dokumentationsskyldighet i personalliggare

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 Dok.Id 119726 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 400 15 Göteborg Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag - fredag E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 09:00-15:00 KLAGANDE. Antalet mål om sjukpenning i förvaltningsrätten ökade dramatiskt förra året. Siffrorna för kammarrätterna i Göteborg och Sundsvall ser ungefär likadana ut. Jönköping sticker ut, med något fler prövningstillstånd och bifall. - Det visar att det inte finns någon likhet inför lagen Förvaltningsrätten i Göteborg inklusive migrationsdomstol, Gothenburg. 352 likes. Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda.. GÖTEBORG Avdelning 3 DOM Mål nr 1685-18 2019-02-08 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk förening, 769609-7760 Ombud: Jurist Mattias Elfström MOTPART Familjenämnden i Sjöbo kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 27 mars 2018 i mål nr 1340-18, se bilaga A SAKE GÖTEBORG DOM Sida 4 Mål nr 2976-18 Skatteverket anser till skillnad från förvaltningsrätten att försäljningspriset om 93 kr inte motsvarade aktiens marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. Med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1993 ref. 58 (STIAB-målet) och RÅ 1994 not. 62 menar Skatteverket att det a

Däremot ansåg förvaltningsrätten att det förelåg ett enligt aktiebolagslagens bestämmelser förbjudet lån vilket ansågs vara skäl för att meddela en varning.Stockholms stad överklagade till kammarrätten som fastställde stadens beslut om återkallelse med bl.a. följande Kammarrätten i Göteborg, dom 2012-11-14, mål nr. 1724-12 Förvaltningsrätten i Göteborg inklusive migrationsdomstol, Gothenburg. 348 likes. Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda.. GÖTEBORG DOM Sida 4 Mål nr 3295-18 m.fl. Förvaltningsrätten har tillämpat bestämmelserna om ogiltigförklaring felaktigt genom att fokusera på om enskilda avtalsvillkor har varit absolut nödvändiga i stället för att pröva om anskaffningen varit absolut nödvändig GÖTEBORG Avdelning l DOM Sida l (6) Mål nr 2765-13 •S3- G ? Meddelad i Göteborg KLAGANDE Socialnämnden i Hässleholms kommun Box 174 281 22 Hässleholm MOTPART Fardin Beg, 970714-9259 God man: Maija-Liisa Mogensen Diskusvägen 3 28195 Vankiva ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 26 april 2013 i mål nr 3638-13, se. Förvaltningsrätten i Göteborg inklusive migrationsdomstol, Gothenburg. 357 likes. Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda..

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avd. 2 DOM 2017-01-17 Meddelad i Göteborg Mål nr 5840-16 KLAGANDE Linnéa Selling Bordoy, Ombud: Johan Törvik Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Sociala myndighetsnämnden 442 81 Kungälv ÖVERKLAGAT BESLU Förvaltningsrätten i Göteborg söker nu 6 eller flera studentmedarbetare. Arbetsuppgifter Som studentmedarbetare får du övning i att tillämpa dina teoretiska kunskaper genom kvalificerat praktiskt juridiskt arbete. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att identifiera och analysera juridiska problem och att uttrycka dig i tal och. E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 08:00-16:00 www.kammarratten.goteborg.se KLAGANDE Socialnämnden i Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART Mia Andersson, 870825-3524 Ombud: Nawfal Naji Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 5 april 2017 i mål nr 5768-16, se. Förvaltningsrätten i Göteborg är en förvaltningsdomstol, som har ersatt Länsrätten i Göteborg och Länsrätten i Hallands län och dömer i förvaltningsmål i första instans.Till domkretsen hör även vissa kommuner som tidigare hört till Länsrätten i Vänersborgs domkrets. Till domkretsen hör även beslut fattade av svenska utlandsmyndigheter i hela världen

Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-07-20, målnummer 1432-16. Nästa referat gäller ett mål där Kammarrätten i Stockholm ansåg att sökanden, som var ljudöverkänslig, hade rätt till en mer omfattande ljudisolering än vad kommunen och förvaltningsrätten kommit fram till FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM 22968 Avdelning 31 DOM 2018-06-14 Meddelad i Stockholm Mål nr -17 Dok.Id 961677 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 115 76 Stockholm Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00 08-561 680 01 411 17 Göteborg MOTPARTER 2. IP-Only Networks AB, 556597-6122 753 81 Uppsala 3. Post- och. Hitta information om Förvaltningsrätten i Göteborg. Adress: Sten Sturegatan 14, Postnummer: 411 39. Telefon: 031-732 70 .

Förvaltningsrätten i Göteborg inklusive migrationsdomstol, Gothenburg. 326 likes. Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda.. Förvaltningsrätten avgör mer än 500 typer av mål. Mina ansvarsområden omfattar mål inom bl.a. LVU, LVM, psykiatri, migration, socialförsäkring och LSS. Mitt arbete består av renodlade kvalificerade juridiska uppgifter och jag skriver domsförslag och föredrar mål. Jag bereder mål inför avgörande och beslutar om.

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård Göteborg. Nytida Öppenvård Göteborg har i 20 år stöttat ungdomar och unga vuxna med olika former av psykosocial problematik. Vi har lång erfarenhet och stor kompetens av att särskilt arbeta med missbruk,. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 7995-11 FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 1. Förvaltningsrätten bifaller Göteborg Energi Nät AB:s yrkande om att schablonmetoden, utan tillämpning av övergångsmetoden, ska tillämpas vid beräkningen av intäktsram avseende redovisningsenhet REL00062 för tillsynsperioden 2012-2015. 2 Här samlar vi alla artiklar om Förvaltningsrätten. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Sophanteringen i Stockholm, Svenskt flykting­mottagande och IS-återvändarna. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Förvaltningsrätten är: Stockholm, Kammarrätten, Högsta förvaltningsdomstolen och Skatteverket

Kammarrättsdom om elrullstolsgarage har överklagats

 1. Nu kommer dock målet behandlas av Förvaltningsrätten i Göteborg. Anledningen är att en av de personer som överklagat beslutet också är nämndeman vid Förvaltningsrätten i Karlstad
 2. Om förvaltningsrätten avgör ett mål efter en muntlig förhandling, räknas tiden från den dag då förhandlingen avslutades. Kan domen eller beslutet inte meddelas inom fyra veckor med hänsyn till målets eller frågans art eller på grund av något annat särskilt skäl, får förvaltningsrätten bestämma att domen eller beslutet skall meddelas senast inom viss angiven tid
 3. KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 5136-11 GÖTEBORG 2011-12-21 Avdelning 3 Göteborg KLAGANDE 1. Arvika-Eda Taxitransporter AB, 556277-1997 Järnvägsstationen 671 31 Arvika 2. Karlstad Taxitransporter AB, 556823-4420 Bidevindsgatan 3 652 21 Karlstad Ombud för 1 och 2: Advokat Fredrik Linder och jur. kand. Mikael Dubois Hamilton Advokatbyrå Box 715 101 33 Stockholm MOTPARTER 1
Kammarrätten i Stockholm

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UMEÅ DOM 1442-15 argumentationen i målet finns i förvaltningsrättens nämnda dom i mål 1209-12 samt Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål 3208-14. Utgör det aktuella avtalet en otillåten direktupphandling? Tillämpliga bestämmelser Vid upphandling ska öppet, selektivt eller förhandlat förfarande användas Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol med uppgift att lösa tvister mellan enskilda personer, företag och organisationer respektive offentlig förvaltning, som exempelvis stat och kommun (det allmänna). Kammarrätten i Stockholm, som är den största av Sveriges fyra kammarrätter, är även Migrationsöverdomstol. 2019 avgjorde Kammarrätten i Stockholm och. Förvaltningsrätten i Umeå. Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat

Notarie - vägen till domare - Alingsås tingsrätt
 • Clowner i sverige.
 • 3d ultraljud umeå.
 • Köpa pallkragar.
 • Vad betyder två snedstreck.
 • Motsats till analytisk.
 • University of edinburgh kända alumner.
 • Amazon alexa sweden.
 • Idris elba biography.
 • Aftonbladet filippinerna.
 • Baby spa köln.
 • Aschersleben weihnachtsmarkt.
 • Spela se kärleksspel.
 • Rasklubben för portugisisk vattenhund.
 • Xcaret map.
 • Blåmärken på ryggen utan orsak.
 • Resume download.
 • Tanzschule greifswald.
 • Knastrar när jag vrider på huvudet.
 • Dalmatiner omplacering.
 • Hans bröder var leda.
 • Tramadol effekt tid.
 • Intentionstremor.
 • Mellanskogselmia 2018.
 • Hälge whisky test.
 • Liv grenell aftonbladet.
 • Mini cheesecake hallon.
 • Arn kontakt.
 • Lvu i hemmet regler.
 • Lvu i hemmet regler.
 • Trappräcke utomhus.
 • Silikat kattsand.
 • Jörnträhus bastu.
 • Vh1 drag race.
 • Julros wiki.
 • Voice radio.
 • Prom night movie.
 • Byggfläkt byggmax.
 • Utpräglad korsord.
 • Phentermine tabletten.
 • Stearinljus 13mm.
 • Grövelsjön hotell spa.