Home

Etnicitet i vården

Klass, kön och etnicitet påverkar hälsan. - 25 procent av anställda inom vård- och omsorg är utrikes födda. 50 procent av dem som jobbar i äldreomsorgen är utrikes födda. Fler än en femtedel har delade turer inom vård och omsorg och där bemanningen är otillräcklig Vårdens diskursiva och materiella diskriminering har också en könsdimension. Den feministiska forskningen visar att vårdens strukturella utgångspunkter och institutionella praktiker diskrimi-nerar kvinnliga patienter. Denna forskning måste vara vägledande för forskning om hälsa och etnicitet Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen. I dag ser äldreomsorgens personalgrupp allt mer varierad ut. Antalet män inom vårdyrket ökar likaså antalet människor med olika etniciteter patienters etnicitet. Patienters syn på vård skiljer sig åt beroende på kulturtillhörighet vilket påverkar mötet i vården. Sjuksköterskans ansvar är att ge vård samt behandla patienterna med respekt och värdighet oavsett etnicitet. Svårigheter kan finnas i att tillgodose detta i möte Etnicitet i omvårdnadsarbetet Etnicitet i omvårdslitteraturen Det intersektionella perspektivet är situationellt Den specifika vårdkontexten Patientens livsval Värdet av ett intersektionellt perspektiv i omvårdnadsarbetet Sökord Litteratur Intersektionalitet i vården 14 4711412_Praktiska grunder.indb 465 2016-02-22 16:3

Ett numera vanligt perspektiv på kön är det konstruktivistiska som ser både det sociala och biologiska könet som konstruktioner (konstruktion= något skapat). Doing gender eller på svenska, att göra kön är numera vedertagna uttryck för denna process där pojkar görs och gör sig själva till män och flickor till kvinnor Jämställd vård innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att vården håller en god kvalitet oavsett patientens kön. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är viktiga aktörer i arbetet för jämställdhet och har på senare år gjort flera viktiga insatser för att förbättra jämställdheten

Abstract . Titel: Talet om kön och ras/etnicitet inom samhällets insatser för unga - en diskursanalys av länsrättsdomar i LVU-ärenden. Författare: Eva Marberg Nyckelord: Socialt arbete, kön, ras/etnicitet, diskursanalys. Uppsatsens syfte är att undersöka hur diskurserna om kön och ras/etnicitet ser ut idag i doma annan kulturell bakgrund. Genom existerande kommunikationssvårigheter bedrevs inte vården på bästa sätt. Alla har rätt till en god, individanpassad vård och därför är det viktigt att patienter med annan kulturell bakgrund uppmärksammas mer i vården. Denna studie komme Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att målet med svensk sjukvård är En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (1 §, 3 kap. Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30). En kunskapsöversikt konstaterar att detta mål inte alltid uppnås och att det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd [1] Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, etnicitet, kulturell bakgrund, vårdkvalité, sjuksköterska Introduktion: Den fria flyktingpolitiken har bidragit till ett samhälle där människor med olika kulturella bakgrunder och etniciteter lever tillsammans. När behov av vård uppstår fö Etnicitet och anhörigskap är ett av NkA:s prioriterade områden. Äldre personer med annan etnisk bakgrund får gene-rellt sett mindre offentlig vård och omsorg än svenskfödda äldre. Svenska studier tyder på att bristande information om äldreomsorgen, kulturella värderingar kring åldrandet, avsakna

Implementering på BUP 3a Linda SundbergPPT - Sociala skillnader i vårdutnyttjande och vårdsökande

Klass, kön och etnicitet påverkar hälsa

Din arbetsgivare har ett ansvar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter, att motverka diskriminering, sexuella trakasserier och att anpassa arbetsförhållandena för samtliga anställda Faktorer som genus, etnicitet och ålder lyfts upp som väsentliga i omvårdnaden, men verktyg som kan hjälpa sjuksköterskan att resonera kring dessa faktorer är få. Ett av genusvetenskapens grundläggande begrepp, ett teoretiskt ramverk innehållande personcentrerad vård och intersektionalitet önskar denn

Hälsa, vård och strukturell diskriminerin

Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen

Enligt den etiska principen om människors lika värde har du rätt att bli bemött på ett professionellt och värdigt sätt oavsett kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller funktionshinder. Det gäller både om du är patient eller närstående. I lika hög grad gäller det omvända att patienter och. Är du säker på att du vill genomföra registreringen på den här kursen Nej, etnicitet ska inte påverka vården du får Replik från SD till L om svensk sjukvård Publicerad: 28 oktober 2019 kl. 12.14 Uppdaterad: 29 oktober 2019 kl. 11.3 familjer använder referenser till etnicitet som ett verktyg i samspelet - antingen för att uppnå olika saker eller som förklaring till upplevda brister i vård- och behandlingsinsatser. Referenser till etnicitet kan användas för att skapa såväl distans som gemenskap och tolkningen är situationsberoende. I rapporten ta etnicitet. etnicitet (för etymologi jämför etnisk), identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. Termen kommer ursprungligen från grekiskans ethnos ('folk'), vilket kunde användas i relation till hedningar, en grupp människor, en stam eller ett folk. Gemensamt för den gamla grekiskans användning av termen är att den användes för att referer

Begrepp - Vårdhandboke

Jämlik hälsa, vård och omsorg - Socialstyrelse

Etnicitet Etiska dilemman i vård och omvårdnad Kap 11 Etik i Landstinget Sörmland Sid 43 Det viktiga mötet Sid 11 + Bilaga om kulturmöten i vården . NOBAB standard. Punkt 6, 10. Funktionshindrade Lilla bemötandeboken Hela boken. Helhetssyn Lilla bemötandeboken Sid 29, 33, 38, 39 Möten i vården Sid 25-2 Tabell 4.9 - Sysselsatta 20-64 år som arbetar deltid av orsak som vård av barn och vård av vuxen anhörig/släkting. År 2018 - 2019: 2020-06-10: Tabell 4.10 - Andel personer 65 år och äldre i ordinärt boende som behöver och får hjälp varje vecka efter ålder och vårdgivare. År 2012-2013: 2019-12-1 vård har stora brister när det gäller att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor. Under drygt ett och ett halvt år har Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedrivit ett arbete med fokus på rätten till sjukvård på lika villkor. Den Etnicitet betyder identifikation med och känsla av tillhörighet till en grupp som definierar sig själv i kulturella termer. Ursprungligen härstammar begreppet från grekiskans ethnos, vilket kunde användas i relation till hedningar, en grupp människor, en stam eller ett folk.Gemensamt med den gamla grekiskans användning av begreppet ethnos är att termen användes för att referera till. etnicitet. etnicitet betyder tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp. Det som avgör en folkgrupps etnicitet är främst hur gruppen (22 av 157 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng

Översikt - Vårdhandboke

 1. Detta vill säga att alla människor har samma rätt till vård oavsett begåvning, social ställning, inkomst, ålder, etnicitet eller någon annan faktor. Principen anger i första hand vad sjukvårdsansvariga inte bör ta hänsyn till vid beslut om resursfördelning eller vid vård och behandling
 2. Etnicitet används också på olika sätt av såväl ungdomar som personal i ungdomshem - mets vardag: den kan vara en resurs för att skapa gemenskap men också användas som ett tillhygge för att skämta, tillrättavisa eller verbalt angripa någon
 3. vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar, lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt den upphävda lagen (1944:133) om kastrering
 4. Begreppet transkulturell vård Det finns ett antal omvårdnadsteoretiker som skriver om transkulturell vård. En av de mest kända är Madeleine M. Leininger, omvårdnadsteoretiker och grundare av uttrycket transkulturell vård. Omvårdnadsteoretikern har definierat transkulturell vård som jämförande omsorgsutövande
 5. Ett av perspektiven som påverkan folkhälsan och som beskrivs i regionens hållbarhetsprogram är etnicitet. Nyinvandrade personer i Sverige har helt naturligt ingen kännedom om hur svensk sjukvård fungerar. Följden kan bli att vård och behandling inte ger väntat resultat, inte motsvarar förväntningarna och ger dåligt resursutnyttjande
 6. vård (Socialstyrelsen, 2007) och SBU-rapporten: Behandling av alkohol- och narkotikaproblem (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2001). 15.2.2 Intervjupersoner Personer, eller representanter för organisationer, som anses ha kunskap inom området har intervjuats av verksamhetschef oc
 7. Han tror också att vård för vissa kroniska sjukdomar, såsom diabetes som redan är väldigt digital, kan fungera bra i den digitala vården. Netdoktor accepterar inte personliga angrepp på enskilda individer, inte heller nedsättande omdömen om kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning

Jämställdhet och diskriminering - Vårdförbunde

En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag individanpassad vård, där skillnader mellan människor istället bör respekteras, värdesättas och utnyttjas. Att planera vården efter patientens individuella fysiska, psykiska, sociala och känslomässiga behov är ett annat steg i att säkerställa en individanpassad vård. För at Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Netdoktor accepterar inte personliga angrepp på enskilda individer, inte heller nedsättande omdömen om kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning klass och etnicitet diskuterades frågor som - tyvärr kan man säga, med tanke på att vi skriver 2012 - är lika brännande aktuella som någonsin. Frågorna behöver ett fortsatt fokus och förtjänar att lyftas fram i många sammanhang och på olika arenor. Steg mot större jämställdhet i socialförsäkringen togs i januari i år Enligt Carl Lind, jurist på Diskrimineringsombudsmannen, har de hittills i år fått in strax över 20 anmälningar gällande diskriminering inom vården som berör etnicitet

Klass, genus och etnicitet i vårdarbete - Malmö universite

Hinduism Hinduismen är den äldsta av alla världsreligioner och betraktas både som ett religiöst och socialt system med heliga ritualer och festivaler. I motsats till de andra religionerna finns.. Etnicitetens betydelse i hemtjänstarbete Brittis Mörk Hans Gustafsson ABSTRACT The purpose of this study is to give an insight in how home care givers with different eth-nic background, other than European, experience their work as home care givers. It is a quali

Den mångkulturella vården Motion 1997/98:So304 av Yvonne

Alla har samma rätt och lika värde. Det betyder att alla människor har samma rätt till vård oavsett ålder, kön, inkomst, etnicitet, social ställning, religion, sexualitet, och så vidare. Det betyder till exempel att vården inte får göra skillnad på en 85-åring och en 15-åring eller en renlevnadsmänniska och en storrökare Här kan vi t.ex. lyfta de fördelar och utmaningar som deltagarna förknippar med arbetet inom vård och omsorg samt vad som bör göras för att attrahera flera att vilja arbeta inom sektorn. Majoriteten av deltagarna i studien efterfrågar också mer balanserade arbetsplatser utifrån kön, ålder och etnicitet för att spegla det omgivande samhället och på bästa sätt kunna bemöta. Diskriminiereing på grund av bland annat etnicitet förekommer i vården i Norrköpings kommun. I en undersökning som Anti-diskrimineringsbyrån i Norrköping. av personcentrerad vård och omsorg. Ur den demenssjuka personens perspektiv är det svårt att hitta några nack-delar med den personcentrerade vården och omsorgen. För den som ska planera och organisera demensvård kan denna modell ibland orsaka problem eftersom den ställer speciella krav på rekrytering och utbildning av vård- personal Etnicitet och kulturmöten är ett nyskrivet och modernt läromedel som tar upp kursens centrala innehåll: olika etniciteter och kulturer i Sverige och andra delar av världen, migration och dess påverkan samt kultur- och migrationsdebatten i det mångkulturella samhället. Etnicitet och kulturmöten besvarar frågor som: /> Vad är svensk kultur

Etnicitet och diabetes Kulturmötet i vården Nouha Saleh Stattin Kunskapsteam Diabetes (LUCD) APC nouha.saleh-stattin@sll.se. NSS, LUCD, APC, 2016 Kulturanpassad diabetesvård och utbildning • Rekommendation • Hälso- och sjukvården bör -Erbjuda kulturellt anpassad utbildning i grupp till persone Inom ramen för sjukvården tillämpas dessa rättigheter i Sverige genom Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som ersatt den gamla lagen från 1982 och som preciserar att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen samt med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet vård i livets slutskede oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Det är utarbetat inom ramen för det samarbete som finns mellan Sveriges regionala cancercentrum (RCC). Det är viktigt att understryka att vårdprogrammet trots förankringen inom RCC gäller för vården av alla berörda patienter oavset Samhällsutvecklingens påverkan, och olika synsätt genom historien, på verksamheter inom vård och omsorg utifrån till exempel klass, kön och etnicitet. Livsvillkor och möjlighet till utveckling för personer som är i behov av stöd och service från samhället. Den fysiska miljön som patienter och brukare vistas i Båda kurserna har haft syftet att öka deltagarnas kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter, maktordningar, osynliggöranden och normativa uppfattningar i samhället och i vården. Föreläsningar har behandlat genus, klass, funktion, ålder, etnicitet och sexualitet och i en avslutande föreläsning diskuterades intersektionalitet

Etnisk grupp - Wikipedi

 1. Genus, etnicitet och mångfald / Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle Förläggare Kurslitteratur och Kompetensutveckling Vård och rehabilitering. 046-31 22 33 vala.flosadottir@studentlitteratur.se. Susanne Borg-Törn
 2. Etnicitet i spänningsfältet mellan kultur och biologi. / O'Dell, Thomas. Etniska relationer i vård och omsorg. ed. / Finnur Magnússon. Studentlitteratur AB, 2002. p. 17-60
 3. kompetent vård på grund av språkhinder och kulturella skillnader. Målsättningen med kulturell kompetens är därmed att skapa ett hälsosystem som kan leverera högkvalitativ vård till alla patienter oavsett ras, etnicitet, kultur eller språkkunnighet. Ett hälsosystem som
 4. Generellt kan man säga att för den som vårdar och ger omsorg om en närstående i hemmet är behovet av information och kunskap ofta det som ger trygghet. Anhöriga kan behöva lära sig praktisk omvårdnad och få kunskap om en sjukdom eller behandling. Om jag lägger fram kläderna på morgonen i rätt ordning så klarar Fortsätt läsa Att ge vård och omsor
 5. Etnicitet i spänningsfältet mellan kultur och biologi. / O'Dell, Thomas. Etniska relationer i vård och omsorg. red. / Finnur Magnússon. Studentlitteratur AB, 2002
 6. Filmen från Palliativt kunskapscentrum har som syfte att ge praktiska tips till all personal kring hur man samtalar med närstående när någon är döende i Covid-19, framför allt i den allmänna palliativa vården, där man kanske inte möter döende personer varje dag. Bland annat ger videon konkreta tips om hur man kan inleda svåra samtal
 7. - Alla människors rätt till god och lika vård oavsett var man bor, oavsett om man är rik eller fattig, oavsett hudfärg, religion eller etnicitet - detta är en av grundprinciperna i vården. Idag är detta inte längre en självklarhet

Video: Etnisk, kulturell & nationell identitet - IME

€€€€€€€€€€€ och relationer kan interagera med upplevelser och tolkningar av hälsa, ohälsa och vård SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3202, Världen i vården - mötet mellan professionella och patienter utifrån ett mångkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Multicultural Perspectives on Health Care, 7.5 higher education credit STOCKHOLM Den konservative opinionsbildaren Fredrik Antonsson har avlidit. Antonsson drev bland annat bloggen I otakt och Facebooksidan Rädda vården - den senare ledde till att SVT hängde ut honom. Alltför tidigt har Fredrik Antonsson ryckts ifrån oss andra och det gör mig så ont, kommenterar Sanna Rayman, chefredaktör på Altinget i ett inlägg på Facebook

Val 2018 Östersunds kommun | SVT Nyheter

I bakgrunden redogörs olika aspekter som berör kultur samt sjuksköterskos förhållning till patienters etnicitet. Patienters syn på vård skiljer sig åt beroende på kulturtillhörighet vilket påverkar. IL: Romer känner sig diskriminerade på grund av sin etnicitet på Malms sjukhus - vården var riktigt omänsklig Publicerad 12.05.2018 - 09:59 . Uppdaterad 12.05.2018 - 09:5 Genus, etnicitet och mångfald / Omvårdnad i mångkulturella rum Omvårdnad i mångkulturella rum - frågor om kultur, etik och reflektion. Skickas följande Denna del tar också upp vård åt papperslösa i Sverige samt hälsokommunikatörers roll. Bokens andra del innehåller kapitel skrivna utifrån specifika perspektiv

1/10 Etnicitet i ungdomsvården - SiS - Statens

 1. Etnicitet kan beskrivas som folkgrupp; tillhörighet till en viss grupp av människor med gemensamt ursprung och egenskaper. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av etnicitet och se exempel på hur ordet används i det svenska språket
 2. I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt. Omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning
 3. Etnicitet i ungdomsvården - Statens Institutionsstyrels
 4. Bra och jämlik vård, rehabilitering och egenvård, oavsett kön, ålder, etnicitet, inkomst eller var i landet man bor. Bra patientinformation, patientutbildningar och större patientinflytande i vården. Alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och deras närstående ska ges bästa förutsättningar att leva ett bra liv
De marockanska gatubarnen är Sverige 2016 | ETC

Metoden Hund i vården ska införas i ett antal äldreboenden och rehabenheter genom konkret stöd, information och utbildningsinsatser. Vid projektets slut ska metoden vara en naturlig del av enheternas löpande verksamhet

 • 3 månaders bebis sover hela natten.
 • Avenged sevenfold guitarist.
 • Mål förvaltningsrätten göteborg.
 • Annabelle första filmen.
 • Ik sirius.
 • Berlin mat och dryck.
 • Moser chromstyle reservdelar.
 • Nordea kredit.
 • Tårtbild my little pony.
 • Arbetsvärdering kommun.
 • Arteria vertebralis syndrom test.
 • Timati.
 • Gogol näsan.
 • Förstorat höger förmak.
 • Smälttråd linoleum.
 • Flytta bredband telia.
 • Få bort grop i hakan.
 • Japsdämpare v70n.
 • Gratis distanshealing söndag.
 • Ort söder om göteborg.
 • Färgkarta grön.
 • Stickkurse kursangebote.
 • Blåljus tierp.
 • Latest forza horizon.
 • Sydsport bordtennis.
 • Missat p piller ägglossning.
 • Galvanisering förgiftning.
 • Swimming world cup tokyo 2017.
 • Game over movie.
 • Vilka policys måste ett företag ha.
 • Dopkakor.
 • Raymarine autopilot problem.
 • Kavat skor rea.
 • Toronto på sommaren.
 • Innerdörr frostat glas.
 • Hur länge håller mjölk med lång hållbarhet.
 • Gewissenhaft kreuzworträtsel.
 • Flymo mossrivare.
 • 1 gal gadot.
 • Dankjewel pools.
 • Biggest snake of all time.